Verba

Verba - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "v"

Conheça as 69 letras de músicas de Verba cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. ¯ycie

Ref.:; ¯ycie czêsto przewraca mnie, ale wierzê ¿e podniosê siê. ; Bartas:; Zegar zabra³ nam kolejn¹ dobê, wstañ z ³ózka albo opuœæ pod³ogê, to taki boski uk³ad, daæ ¿ycie ale szczêœcie ukraœæ, czerwon...

Veja a letra completa da música ¯ycie


2. Œwiat Zapomniany

Ref.:; Zrozumia³em, ¿e to ¿yje w nas, ¯e jesienny deszcz nie przyjdzie szybko tak; Teraz gdy ju¿ masz swoje sprawy, Ja odtwarzam œwiat zapomniany. ; Pamiêtam dzieñ, pierwsze spotkanie, Wspólne sny pou...

Veja a letra completa da música Œwiat Zapomniany


3. Aby Zrozumieæ

REF:; Zrozum! Zrozum tych, którzy trac¹ grunt i ton¹, Wo³aj¹c o pomoc, by móc zacz¹æ ¿yæ na nowo, Zrozum! Zrozum to, ¿e trzeba wiêcej ni¿ szczêœcia, By nie zgin¹æ tam, gdzie na wspó³czucie brak miejsc...

Veja a letra completa da música Aby Zrozumieæ


4. Bez Ciebie œwiat

Kiedy przy mnie œpisz kochanie; Tak s³odko le¿ysz w œwietle gwiazd; Wiatr ju¿ dawno zdmuchn¹³ tamte dni; Których nie chcê znaæ; Nie chcê znowu czuæ tej pustki; Jak¹ jest bez Ciebie œwiat; Jak pragnien...

Veja a letra completa da música Bez Ciebie œwiat


5. Bounce

REF.:; Ej Wy, unieœcie rêce w górê, niech impreza trzêsie ca³ym klubem, Na raz bounce, na, dwa bounce, Zróbcie ha³as, wielki ha³as, Wiêc baunsuj, baunsuj, unieœ rêce w górê, Niech impreza trzêsie ca³y...

Veja a letra completa da música Bounce


6. Ca³y œwiat Nale¿y do Nas

Ref.:; Ca³y œwiat nale¿y do nas; I nigdy nikt nie bedzie nim kierowaæ; Sami prze¿yjemy to, co napisa³ dla nas los; Znajdê si³ê by zrobiæ to. ; Mia³em jakoœ osiem lat; Co mi ¿ycie mog³o daæ; Razem z ma...

Veja a letra completa da música Ca³y œwiat Nale¿y do Nas


7. Chcê Napisaæ List

Chcê napisaæ list, który przetrwa œwiat, mo¿e znajdziesz go za kilka lat, gdy przeczytasz go, w koñcu dowiesz siê, ¿e naprawdê Kocha³em Ciê. ; Staæ wœród tych którzy zagubili rytm, Tam nas nie prowadz...

Veja a letra completa da música Chcê Napisaæ List


8. Chce Tam Byæ

REF.:; I jak najdalej, dalej, dalej, dalej, dalej; Od tego miejsca, w którym szare ¿ycie spêdzam, I znów, i znów, i znów, i znów, i znów, Chcia³bym uciec tam gdzie œwiat siê rozpêdza. Jak najdalej, da...

Veja a letra completa da música Chce Tam Byæ


9. Chora Mi³oœæ

REF.:; Nie licz na mi³oœæ tam, Gdzie liczy siê pieni¹dze, Nie ma zdrowych uczuæ, jeœli myœli chore s¹, Wiesz dobrze, ¿e zawsze mo¿na siê dogadaæ, On chce kupiæ mi³oœæ, Ona woli j¹ sprzedawaæ. ; BARTAS...

Veja a letra completa da música Chora Mi³oœæ


10. Ch³odny Deszcz

To czego tylko chce ja z tob¹ w ch³odnym deszczu; Ty znów ok³amiesz mnie kiedy spotkam Ciê w tym miejscu; To czego tylko chce ja z tob¹ w ch³odnym deszczu; Nie potrafisz znów zatrzymaæ mnie; chocia¿ w...

Veja a letra completa da música Ch³odny Deszcz


11. Czas Na Sen

Poka¿ mi swoje sny za którymi têsknisz tak; Nie zdradzê tych miejsc do których uciekasz; Gdy b³¹d znajdzie nas; Tajemniczy œwiat w nim tysi¹c jasnych gwaizd; Które tul¹ nas gdy pora spaæ; Poka¿ mi Two...

Veja a letra completa da música Czas Na Sen


12. Czerwone Niebo

Bo czerwone niebo wci¹¿ wo³a nas do siebie (wo³a nas, wo³a nas); Ile czasu minie nam tego jeszcze nie wiem; Razem uciekniemy do najdalszych granic; Gdy je przekroczymy nie oddam ciebie za nic. ; Zrobi...

Veja a letra completa da música Czerwone Niebo


13. Dlaczego

Ref.:; Dlaczego nikt nie rozumie, ¿e znów; Wszystko mo¿na straciæ przez kilka s³ów. ; Kazdy chce kogos blisko miec ale trudno przyznac sie; ja sam... dobrze wiem ile razy skrêci³em Ÿle; nie boje sie g...

Veja a letra completa da música Dlaczego


14. Doceñ To, Co Masz

¯ycie nie znaczy³oby nic; Gdyby nie ciep³y Dom; Te magiczne miejsce wspomnieñ; Gdzie zawsze znajdziesz spokojny k¹t; Rodzina, która czeka; Gdy przed œwiatem pragniesz schowaæ siê; To dla Ciebie bij¹ s...

Veja a letra completa da música Doceñ To, Co Masz


15. Gdy

Zakocha³em siê doceni³aœ me uczucia; Staram siê nawet jeœli idzie burza; Trzeba tak zbudowaæ trwa³y zwi¹zek; Czasem chodnik œliski albo ziemie grz¹skie; Nikt nam nie rozbije wspólnych planów; Zatrzyma...

Veja a letra completa da música Gdy


16. Idealni

Ref.:; Teraz jestem sam, Bo szuka³em idea³u, przez wiele lat. Ju¿ nie zorbiê tak, To zbyt d³ugo trwa. ; Chcieli byæ, ale nie s¹; Jutro te¿ nie bêd¹, nigdy, ju¿ na pewno; Przeminêli, zagubili siê; Czas...

Veja a letra completa da música Idealni


17. Jak Ruchome Piaski

Jak ruchome piaski wci¹ga mnie, I nie pytaj ile jeszcze to potrwa. Daj mi przestrzeñ, daj powietrze, Chce to pouk³adaæ nie wiem ile jeszcze. (x2); Uciekasz codziennie by zawróciæ czas; Gdziekolwiek po...

Veja a letra completa da música Jak Ruchome Piaski


18. Jesteœ Wspomnieniem

Ref.:; Jesteœ t¹ jedyn¹, mi³oœci¹, moj¹ nadziej¹; Moj¹ dzik¹ pla¿¹, wpomnieniem; Którego nam nie odbior¹. ; W moich oczach tamte gwiazdy; Te chwile, serce z piasku na pla¿y; Nieuchwytny obraz marzeñ; ...

Veja a letra completa da música Jesteœ Wspomnieniem


19. Kicia

Ref.:; Dzisiaj bêdziesz moj¹ kici¹ (x2); Inne kotki siê nie licz¹ (nie nie nie nie licz¹ siê); Teraz bez Ciebie nie opuszczê tego miejsca (tego; miejsca); Dobrze wiem, ¿e jesteœ najlepsza; Zawsze koch...

Veja a letra completa da música Kicia


20. Kochaj Mnie

Kochaj mnie wtedy bêdê kocha³ Ciebie; Nie zmieniaj siê wtedy ja siê nie zmieniê; Proszê wróæ bo bez Ciebie nie daje rady; Kochaj mnie; Nie udane popo³udnie, ta fatalna sobota; Nie wypowiedziane myœli,...

Veja a letra completa da música Kochaj Mnie


21. Lepiej Nie

Na chodnik pada deszcze, lato ju¿ minê³o; W aparacie parê fotek siê nie usunê³o; Teraz ogl¹dam je i wracam do tych dni; Lepiej by³oby gdyby nie zdarzy³y siê mi; Mówisz nie by³o Ÿle, ale to wspomnienia...

Veja a letra completa da música Lepiej Nie


22. Miêdzy Ziemi¹ A Niebem

Miêdzy ziemi¹, a niebem ktoœ mnie wybra³, ¿eby sprawdziæ nas; Czy skazani na siebie wytrzymamy, gdy on nami gra; [Bartek]; Chcê tu byæ, chcê czuæ to szczêœcie, które dajesz mówi¹c- "Zostañ jeszcze"; N...

Veja a letra completa da música Miêdzy Ziemi¹ A Niebem


23. Mi³oœæ

Ref.:; Mi³oœæ chce poznaæ Ciebie i Mnie, poka¿emy co potrafi ten, co na 200% zakochany jest; Piszesz mi, ¿e nie chcesz sama ju¿ byæ, nie wiem na co jeszcze tyle czekasz; Jak d³ugo to uczucie mo¿e nam ...

Veja a letra completa da música Mi³oœæ


24. Mi³oœæ Zabija

Mi³oœæ zabija; Wiem to dopiero dzisiaj; Zabiera wszystko, w jednej chwili sprawia ból; Mi³oœæ zabija; Choæ nie ma bez niej ¿ycia; Ref.:; Mi³oœæ zabija; Wiem to dopiero dzisiaj; Zabiera wszystko, w jed...

Veja a letra completa da música Mi³oœæ Zabija


25. Mogliœmy

Mogliœmy dojœæ najdalej ze wszystkich; A teraz ka¿de z nas szuka drugiego w snach; To historia która nie znajdzie koñca; Opowiada o tych których zmaza³ czas; Mo¿e spotkaj¹ sie jeszcze w samotnym mieœc...

Veja a letra completa da música Mogliœmy


26. Mo¿esz Pójœæ

Refren:; Mo¿esz pójœæ tam gdzie znajdziesz lepszy dni, Zapamiêtam ciebie tak, jakbyœ by³a tu przez ca³y czas, Pouk³adam ka¿d¹ z chwil, w jeden stary film, Nie ogl¹dam zakoñczenia, bo ciê tam nie ma. ;...

Veja a letra completa da música Mo¿esz Pójœæ


27. Muszê Z Tym ¿yæ

Wiem ¿e s¹ rzeczy które bol¹; wiem ¿e s¹ takie co jak kamieñ tona; wiem ¿e puszczone w niepamiêæ ju¿ nie goni¹; ¿yciu na jakiœ czas spokój daj¹; Up³yne³y te dni kiedy czu³em siê wolny; bêd¹c jeszcze d...

Veja a letra completa da música Muszê Z Tym ¿yæ


28. M³ode Wilki

M³ode wilki zawsze bêd¹ sz³y przy sobie, Kochankowie, których nawet œmieræ nie rozdzieli, Tak myœleli chodŸ rodzice wci¹¿ mówili, Nie jesteœcie sobie przeznaczeni, Ludzie chcieli ich pouczaæ, Mówili c...

Veja a letra completa da música M³ode Wilki


29. M³ode Wilki Ii

Ref.:; Oni mog¹ ¿yæ ale tylko razem nie rozdzielaj ich nie odzieraj z marzeñ musz¹ ciagle iœc na granicy tchnienia cienka linia okreœla sens ich istnienia (x2); On siê zatrzyma³ wypadek zabra³ marzeni...

Veja a letra completa da música M³ode Wilki Ii


30. M³ode Wilki Iii

Refren:; Przecie¿ w marzeniach mia³o byæ lepiej. Ale my tworzmy œwiat, w którym ktoœ oblicza czas.... Mo¿e po drugiej stronie jest lepiej. Ale my wierzymy wci¹¿ ¿e nad nami czuwa los... ; A tylko ten ...

Veja a letra completa da música M³ode Wilki Iii


31. M³ode Wilki Iv

Witaj Skarbie piszê do Ciebie z nieba; mam nadziejê, ¿e to przeczytasz; ref.:; Gdybym móg³ zatrzymaæ wszystko, co przemija; wybra³bym nieœmiertelnoœæ, bo nasza mi³oœæ przetrwa ca³¹ wiecznoœæ; Ja myœla...

Veja a letra completa da música M³ode Wilki Iv


32. M³ode Wilki V

Ref.:; Nie mów jej ze zapomnieæ ma, rozumiem j¹ rozumiem jej œwiat. I nie mów jej ze zapomnieæ ma, rozumiem ja rozumiem jej œwiat. ; Który raz sta³a ta naszukaj¹ wspomnieñ obserwuj¹c tamtych dni gasn¹...

Veja a letra completa da música M³ode Wilki V


33. Na Falochronie

Ref.:; Jak na falochronie sklejeni za d³onie, ta refleksja przychodzi... - byliœmy za m³odzi; Czy bêdziemy jak fale? Czy bêdziemy gdzieœ dalej? Czy ten falochron pozwoli nam brzegu dotkn¹æ? Tylko z To...

Veja a letra completa da música Na Falochronie


34. Nasze Polskie Gwiazdy

BARTAS:; Polskie gwiazdy, reprezentantki ostrej jazdy, Przy nich gwiazdor, jego kasa, sprzyja rewelacjom, Kupuje wszystko jej, by by³o dobrze jej, Choæ ona swe uczucie, jutro ulokuje gdzie indziej, Po...

Veja a letra completa da música Nasze Polskie Gwiazdy


35. Nic Wiêcej

Nie znam ju¿ takich s³ów, aby móc byæ z tob¹ znów, Nie chcê ju¿ wierzyæ w cud, bo wiem, ¿e szkoda czasu; Mówi¹ mi: nie traæ si³, bo z tego ju¿ nie bêdzie nic, bo z tego ju¿ nie bêdzie nic, nie bêdzie ...

Veja a letra completa da música Nic Wiêcej


36. Nie Ma Ciebie

Kiedy zamknê oczy zobaczê Ciê; Gdy otworze je znowu znikniesz; Czekam tutaj bo têsknie; Dobrze o tym wiesz /x2; Kiedy zamknê oczy zobaczê Ciê; Gdy otworze je znowu znikniesz; Czekam tutaj bo têsknie; ...

Veja a letra completa da música Nie Ma Ciebie


37. Nie Trudno O Bana³

IGNAC:; Wieczorny zachód, ch³ód i pustka w duchu, Z nudów znów do nut kilka dok³adam s³ów, Zwalony padam z nóg, ale siadam do kartek, Mo¿e nie zasnê, mo¿e to co warte, Mo¿e tak, jak siedz¹c wczoraj be...

Veja a letra completa da música Nie Trudno O Bana³


38. Nigdy Nie Zapomnê

Nigdy nie zapomne, chwil wspolnie spedzonych z Toba, jestes osoba, ktorej zawsze dal bym wszystko. Moje cieplo i uczucie, pragne byc tak blisko obok Ciebie. Ukochana masz cos w sobie. Dobrze wiesz mal...

Veja a letra completa da música Nigdy Nie Zapomnê


39. No I Co

Widzê deszcz za oknem, zdjêcia stare; Czarne chmury zakrywaj¹ niebo szare; Parê wspomnieñ, kilka zw¹tpieñ; Tylko one mówi¹ do mnie:; No i co? No i co, ¿e nie ma? Mogê pisaæ o tym najwiêkszy poemat; Ra...

Veja a letra completa da música No I Co


40. Noc Mówi Dobranoc

BARTAS:; Coœ by³o nie tak, on nie chcia³ wyt³umaczyæ powodów, Skupiony w ciszy sk³ada³ rzeczy w swym pokoju; Milczenie ³amie serca w takich chwilach zawsze; Ona chcia³a spytaæ, ale ba³a siê us³yszeæ p...

Veja a letra completa da música Noc Mówi Dobranoc


41. Pamiêtasz

Ref.:; Teraz kiedy siedzê w domu sam , têsknota niszczy mój œwiat; Ale nie chce znowu szukaæ œladu prawdy poœród k³amstw; Pamiêtasz to wszystko co uk³adaliœmy; Ja i ty najbli¿sze nasze sny i czu³e myœ...

Veja a letra completa da música Pamiêtasz


42. Parodie

Ref.:; Ka¿dego dnia Twoja mi³oœæ dla mnie gra inn¹ melodie, Ka¿dego dnia nie mam ju¿ si³ na te Twoje parodie. ; Nie mam ju¿ si³, mam ju¿ dosyæ, kiedy widzê Twoje s³odkie oczy, Które za ka¿dym razem sp...

Veja a letra completa da música Parodie


43. Poka¿ Mi

Rozgl¹dam siê, t¹ sobotnia noc; Przyszed³em sam w nadziei, ¿e spotkam Ciê; Ludzi t³um niewyraŸny dzisiaj dla mnie jest; Bo jeœli spojrzy w tê stronê praktycznie przez moment; Tak jakby mi powie: "to j...

Veja a letra completa da música Poka¿ Mi


44. Power Of Love

Poœród ramion szukasz zrozumienia; Kiedy zwyk³y dzieñ zawieód³ ciê; Tak bezbronna s³odko tulisz siê; W objeciach s³yszê twój cichy oddech, szept; Mo¿e z nat³oku spraw, szybkiego dnia; W biegu wci¹¿ zm...

Veja a letra completa da música Power Of Love


45. Powiem Ci

Powiem ci, ¿e jeszcze kilka dni... ; Powiem ci, ¿e jeszcze kilka dni, I przyjdê z kimœ, Kto poka¿e ci jak powinno byæ. ; Nie uwierzê w to, co mówisz, Przecie¿ piêknie k³amaæ lubisz. Nie uwierzê w twoj...

Veja a letra completa da música Powiem Ci


46. Przed Siebie

REF.:; Byliœmy wczoraj, zwyk³ymi ch³opakami, Dzisiaj tacy sami, tylko nowe mo¿liwoœci mamy, Nowy styl, nowe teksty, nowy bit na lepszym sprzêcie, Dzisiaj chcemy wiêcej, sami pracujemy na szczêœcie. By...

Veja a letra completa da música Przed Siebie


47. PrzyjdŸ do Mnie Noc¹

Ca³y czas szukam Ciebie, bez skutecznie; Wyrwane z albumu jedno mam Twoje zdjêcie; Uœmiechasz siê na nim; Ten ostatni sylwester; Z szampanem w reku, w czerwonej sukience; Gdzie jesteœ teraz? Prosze pr...

Veja a letra completa da música PrzyjdŸ do Mnie Noc¹


48. Smutno Mi

Smutno mi, Panie Bo¿e, bo palê bobê bez przypa³u na dworze. Smutno mi, bo nie mam Sary, ale ch³opaki przynieœli browary. Smutno mi, o cholera ¿e Picia wylecia³ z domu Big Brothera. Smutno mi, o ja pie...

Veja a letra completa da música Smutno Mi


49. Stare Miasto

Ref.:; Stare miasto, w nim mi³oœci jak krwi; Której nie zauwa¿a nikt... nasze miasto my w nim uczymy siê ¿yæ; Miejski szum tak trudno w nim znaleŸæ siê; Kiedy myœli jak ulice pokry³ cieñ; Szukamy siê ...

Veja a letra completa da música Stare Miasto


50. Summer Patrol

Uwierz mi s¹ tacy, którzy id¹ z Tob¹, s¹ tacy ludzie, którzy nigdy nie zawiod¹, to prawa tych, którzy wnosz¹; ¿ycie w Twoje miasto. Gramy z team a ty z nim, jazda; summer patrol. Te¿ tam jestem, ale z...

Veja a letra completa da música Summer Patrol


51. S³uchaj Skarbie

S³uchaj Skarbie, jesteœ dla mnie wszystkim; Nie pamiêtam ju¿ ze by³ ktoœ inny; W nocy nie pozwalasz zasn¹æ mi-kradniesz moje sny; Wiem, bez Ciebie nie zasnê (x2); Jeden, jeden znak, jedno s³owo, gor¹c...

Veja a letra completa da música S³uchaj Skarbie


52. Tak Siê Bojê

Ref.:; Teraz wiesz czemu tak siê bojê, kiedy znów nie ma mnie przy Tobie; Wierze Ci to nie kwestie zaufania, przecie¿ mówisz mi, ¿e jesteœ zakochana; Bo¿e spraw, ¿eby zawsze by³o w³aœnie tak, nie dam ...

Veja a letra completa da música Tak Siê Bojê


53. Tancerka

Taa... W t¹ gor¹c¹ noc poczuj reflektorów b³ysk; I poczuj zapach whyski, poczuj ten energii przyp³yw, bo znowu jestem. Proszê zatañcz dla mnie, Ja zostanê tu, dopóki blady œwit nie wstanie. Chcê ciê s...

Veja a letra completa da música Tancerka


54. Te Chwile

Te chwilJesteœ dla mnie, jesteœ dla mnie czystym pragnieniem (ooo,ooo), Jesteœ jak szczêœcie, tak czêsto (tak czêsto) wo³am Ciebie, Jesteœ jak melodia, któr¹ chce nuciæ,nuciæ codziennie, Nie wypuszcze...

Veja a letra completa da música Te Chwile


55. Ten Czas

Ref.:; To jest czas; Kiedy wszystko jest ³atwiejsze. Krótki czas; Który nazywamy szczêœcie; S³odki czas; Kiedy mocniej bije serce; To jest czas; Piêkny czas, lepszy czas (2x); Bialy puch zasypa³ wszys...

Veja a letra completa da música Ten Czas


56. To Co Widzê

Ref.: (x3); To co widze k³amstwo tak zwyczajne by ktokolwiek chcial odnalezc prawde; Noc kryje wszystkie œlady- prawda jej akurat nikt nie zdradzi... ; By³a s³odka ale zasnê³a obok teraz tylko neony b...

Veja a letra completa da música To Co Widzê


57. Twoja SeksualnoϾ

Kochanie o Ciebie bêdê walczy³ z katem jesteœ moim skarbem i ukryje ciê przed œwiatem zabiorê tam gdzie nie by³aœ nigdy dot¹d do krainy w której bêdê mog³ siê kochaæ z Tob¹ (x2); Twoja seksualnoŒÆ nam...

Veja a letra completa da música Twoja Seksualnoœæ


58. Tyle Wspomnieñ O Tobie

REF.:; Tyle wspomnieñ o Tobie chodzi po mojej g³owie; Wype³niaj¹ mój ca³y œwiat. Tyle wspomnieñ o Tobie chodzi po mojej g³owie, Jakby nagle mia³ siê skoñczyæ nasz œwiat. ; Kolejny wiersz, który znów p...

Veja a letra completa da música Tyle Wspomnieñ O Tobie


59. Tylko Mnie Kochaj

Ref.:; Kochaj mnie, wtedy bêde kocha³ Ciebie. Nie zmieniaj siê, wtedy ja siê nie zmienie. Proszê wróæ bez Ciebie nie daje rady. Kochaj mnie... (x3); Nieudane popo³udnie, ta fatalna sobota. Nie wypowie...

Veja a letra completa da música Tylko Mnie Kochaj


60. Wczoraj

jesteœmy tylko ludŸmi, Czasem bywa, ¿e jesteœmy ró¿ni. ka¿dy mo¿e pope³niæ b³¹d, ale wa¿ne by umieæ naprawiæ go... ; Czu³bym siê lepiej z sob¹, gdybyœ by³a tu.. wiem, niemo¿liwym jest cofniêcie tego b...

Veja a letra completa da música Wczoraj


61. Wenus I Re

Ref.:; Tak jak idealny dŸwiêk chce bez koñca s³uchaæ Ciê; Gdy szeptem wo³asz mnie. Tak jak idealny dzieñ ciep³em s³oñca budzisz mnie . Tak delikatnie... ; Budzimy siê, kiedy budzi siê Bóg Re, Gdy zasy...

Veja a letra completa da música Wenus I Re


62. Widzia³em Twoje Oczy

Ref.:; Wymaza³em ten samotny œwiat; Od kiedy Kochasz mnie, ka¿dego dnia; Nie chcê zmian, podnoszê siê przy Tobie; Gdzieœ z³amany na dnie, czekam a¿ odpowiesz. Widzia³em Twoje oczy, gdy p³aka³aœ w nocy...

Veja a letra completa da música Widzia³em Twoje Oczy


63. Wielkopolska Razem

REF.:; To Wielkopolski wyœcig z czasem praca z materia³em, By wykorzystaæ szansê jak¹ wœród codziennych zdarzeñ, ¯ycie Nam daje o tym œniê i o tym marzê, O legalnej p³ycie wydanej w du¿ym nak³adzie, O...

Veja a letra completa da música Wielkopolska Razem


64. Wiem Jak To Jest

REF.:; Dzisiaj kolorowo jest jedynie w telewizji, Pmiesz¹ nas na si³ê malowane teledyski, Raczej lej¹ siê ³zy a nie szampan w kieliszki, Wiemy jak to jest, wiemy jak to jest, wiemy. (2x); BARTAS:; Wie...

Veja a letra completa da música Wiem Jak To Jest


65. Www.blok.pl

REF.:; Wszyscy o wszystkich, zawsze o niczym, W tajemnicy ka¿dy milczy, Niemów, nikomu nie powtarzaj, wybacz, Nie wytrzymasz tutaj ¿ycia, jeœli nie obcinasz, Wszyscy o wszystkich, zawsze o niczym. ; B...

Veja a letra completa da música Www.blok.pl


66. Z Serca

Ref.:; Dziekujê Tobie; Z ca³ego serca, dziêkuje Tobie; Za nieprzespane noce i wszystkie cie¿kie dni; Za ka¿d¹ z trudnych chwil; Dziekujê Ci. ; Wszystko co mi da³aœ; Kazde Twoje slowo; Zatrzymalem w so...

Veja a letra completa da música Z Serca


67. Zaopiekuj Siê Mn¹

Mo¿esz o ni¹ walczyæ ona tylko patrzy; S³owo rzuæ ona zrzuci p³aszczyk; Nie wiesz jaka jest ta lady w czerni; Dla niej czerwieñ czy w wymiêtej bieli; Szara myszka wci¹¿ mieszana z b³otem albo obwieszo...

Veja a letra completa da música Zaopiekuj Siê Mn¹


68. Zawsze Gdy

Ref.:; Zawsze gdy jesteœ blisko mnie; Nie mogê uwierzyæ ¿e ca³y mój œwiat zmieni³aœ; Zawsze gdy dotykam gor¹cych ust Twych; Które delikatnym czarem swym zachwycaj¹ mnie. ; (Ignac); Gdy czuje Twoje spo...

Veja a letra completa da música Zawsze Gdy


69. Zza Brudnej Szyby

Codziennoœæ, tak z pewnoœci¹ znasz to, Raz bezczynnoœæ, czasem sennoœæ, czasem brak wolnej chwili, Jedni bior¹ prozak, lub nape³niaj¹ kieliszki, Innym proza ¿ycia namaluje serial w telewizji, Wielu to...

Veja a letra completa da música Zza Brudnej Szyby


Amazon Music Unlimited