Valefar

Valefar - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "v"

Conheça as 7 letras de músicas de Valefar cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. Asmodeuso Karo Liepsna

Ar girdit ðià spengianèià tylà; Ir aukðtà pilnaties paðaipà, Tà demono aká dangaus juodame delne, Pragaro kelià ið ten á laukà plynà; Taèiau kelias tas skleidþiasi asmodeusui, Ir jo keturiolika legion...

Veja a letra completa da música Asmodeuso Karo Liepsna


2. In Memoriam Dead

Toks lëtas, toks ðiauriðkas rytas; Ir jûra plieninë sistingo, O þvilgsná sukaustë granitas; Èia krantas MAYHEM vikingo; Ðnara murma ðaltos bangos; Amþina legenda, Kaip mus broliai kraujo brangûs; Dead...

Veja a letra completa da música In Memoriam Dead


3. Ne Sio Gyvenimo Tamsa

Að ne ðio gyvenimo tamsoj, Að kità, kità vietà suradau, Ðirdis apðalus, vienas vienumoj; Mano krûtinëi þiema - supratau; Nëra èia kvailø þmoniø; Ir nebeskamba nuvytæ juokai, Nëra èia saulës, nëra þied...

Veja a letra completa da música Ne Sio Gyvenimo Tamsa


4. Nors Tu Vyteni Ir Neateisi

Varpas tyli ir spengia tyla, Ir lyg akimirka tapusi krauju ir kûnu, Ar jau plaþda baltø liepsna; Kraujo upeliu, tekëjusiu uþmarðties liûnu? Neatsivers tie ðeðëliai senøjø laikø; Ir gelmës pagoniø ugni...

Veja a letra completa da música Nors Tu Vyteni Ir Neateisi


5. Seni Uzkeikimai Drakulos Pily

Seni Uzkeikimai Drakulos Pily; Pasakyk mënulá, kodël miðkas tyli, Kodël miðkas tyli migloje Karpatø? Krauju raðyti raðtai mini -; Saugotis èia reikia suvedþiojimo verpetø; Kai þiba tolima þvaigþdë, ra...

Veja a letra completa da música Seni Uzkeikimai Drakulos Pily


6. Sninga Sninga

Tyliai ir kerai; Sninga sninga sninga -; Tuðtybës spindesá matai, Ðalèio èia nestinga; Sniego baltumu; Apðvietë man lobá, Kà ið ten imu -; Panaðu á blogá; Nuo tamsos krantø; Ðis prieblandos þiedas, Ta...

Veja a letra completa da música Sninga Sninga


7. Sodomos Himnas

Lengviausia rast save pily, Tarp akmenio ir laiko gæstanèios þarijos, Kur nieko nër, Kur þvakës vingiuojantis dûmas - sodomijos; Á praeitá rëmiasi sielos; Vël kapuose raitos kûnai, Viens kito troðkima...

Veja a letra completa da música Sodomos Himnas


Amazon Music Unlimited