Uri Feinman

Uri Feinman - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "u"

Conheça as 16 letras de músicas de Uri Feinman cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. Ahavat Itamar

Hineh veretet be'orfi shuv ya'avor; Eichah dibrah ha'ahavah shel pa'am; Ba'ir yerushalaim ish tahor tahor; Ahuv ahav ka'uv ka'av beza'am; Vezehu davar ahavato; Oleh balehavah; Asher sham'ah nesichato;...

Veja a letra completa da música Ahavat Itamar


2. Al Teshateh Ba'ahava

Im ga'aguim shovrim et levavcha, Im ata cholem velo ichpat lecha, Tavuz laga'ava - usmach ba'ahava; Al teshate ba. ; Hi et ha'olam hofechet le'acher, Lo yoda'at gvul uma zot levater; Im rak ba tesache...

Veja a letra completa da música Al Teshateh Ba'ahava


3. Ein Li Ahavah

K'mo parpar hayiti beyadeiha; Nach umevakesh li letumi; Ach hineh einah uvil'adeiha; Ein od reiach perach leyomi; K'mo yonah tz'chorah im or rishon; Mikeini himareti likratah; Ach im lailah belechti l...

Veja a letra completa da música Ein Li Ahavah


4. Hanasich Halavan

Hanasich halavan nolad be'anan; Ve'ulai beharei hasheleg; Ve'elai mekarchon mes'fuselet d'muto; Hayafah mikol nes; Ufele. ; Hu beineinu holech, hanasich halavan, Mechapes nesichah levanah kamuvan, Hao...

Veja a letra completa da música Hanasich Halavan


5. Kshe'hatal Notsetz

Pa'am ha'etz yadah lislo'ach; Pa'am afilu laklavim; Pa'am od haya lo ko'ach; Zman bishvil lishkoach; Tevah lehavin; Pa'am ha'ish od chai beosher; Pa'am la'ish hayta ishah; Pa'am ad shebah hachoshech; ...

Veja a letra completa da música Kshe'hatal Notsetz


6. Laila Bli Kochav

Lailah bli kochav vekar bacheder; Al loven hakirot machol shel tz'laliot; Umach'shavot tzatzot ratzot; Bli seder; Bein trisei chodrim; Alei shalechet verak sha'on; Hakir betiktuko maz'kir; Hazman eino...

Veja a letra completa da música Laila Bli Kochav


7. Lailah Yam Tichoni

Lailah; Ahavati lo dai lah; Natati kol chayay lah; Lechof yam tichoni; Yam tichoni; Lailah; Zocheret eich chabaknu/ahavnu; Zocheret eich nashaknu; Belailah almoni; Kshe'at tzocheket ein kamoni me'usha...

Veja a letra completa da música Lailah Yam Tichoni


8. Lehishtatot Lif'amim

Boi lirkav iti al gav hakeshet; Be'anan, Zeh davar asher ratziti la'asot mizman. Ach im lo natzli'ach et atzmenu sham lasim, Lefachot nirkav al gav susim. ; Boi venikneh ofno'a ve'ito nidhar, Nachrosh...

Veja a letra completa da música Lehishtatot Lif'amim


9. Lo Chashuv Li Le'an

Lo chashuv li le'an ne'elmu hasha'ot; Lo chashuv li le'an ne'elmu hat'filot. ; Rak tomri li matai, matai hem yashuvu; Nihyeh shuv yachdav, k'mo tamid az nohav. ; At tashuvi elai im bo'ah shel shaleche...

Veja a letra completa da música Lo Chashuv Li Le'an


10. Mabit El Hazman

Habiti bishneinu; Kol mah shebeineinu, Shav achshav umevakesh; Chizukim bach, Darkech mebit el hazman; Omed muchan; Mechakeh lach; Hak'shivi lamayim; Noflim sham shamaim; Kar bachutz; Ufo ha'esh mitga...

Veja a letra completa da música Mabit El Hazman


11. Mi Yiten Ve'amen

Ahavah mi yeshamer lema'aneinu? Emunah mi yechazek belev adam? Mi yiten viy'mei shalvah yerdu me'aleinu, Mi yiten brachah vetikva/tinveh al ha'olam, Ahavah mi yeshamer lema'aneinu? Emunah mi yechazek ...

Veja a letra completa da música Mi Yiten Ve'amen


12. Nizkar Ani Bemabatech

Atzuv yoshev ani; Umedameh bezichroni; Ha'im machar at tashuvi; Lihyot na'arati; Asirineni beyadaich; Halev choleh bil'adaich; Bachoshech shuv lochesh li/kore et shmech; Umul einai dmutech; Nizkar ani...

Veja a letra completa da música Nizkar Ani Bemabatech


13. Pitom Achshav, Pitom Hayom

Hi belibi achshav, betoch libi, K'mo harbeh tz'lalim; K'mo harbeh sh'vilim; K'mo ashan. Hi rak sheli achshav, hi bechubi, Kenof harbeh alim; K'mei nahar k'chulim, Achshav hi kan. ; Ahavtiha; Ani yode'...

Veja a letra completa da música Pitom Achshav, Pitom Hayom


14. Saper Al Ahava

Saper al ahavah, saper; Al reiach se'arah bageshem, Saper al ahavah, saper; Eich tzavarah natui kekeshet -; Saper al hake'ev, saper; Al mah ga'avatah ikeshet -; Gam im nishbar halev, saper; Ad mah aha...

Veja a letra completa da música Saper Al Ahava


15. Tagidi Li Ishah

K'mo shekol hanechalim hol'chim layam; Ani holech elaich; Betoch mashav ru'ach ra'anan; Ani nim'shach elaich; Pizmon:; Tagidi li ishah; Eich at mar'gishah; Velamah at chomeket mibein yadai; Ha'im zeh ...

Veja a letra completa da música Tagidi Li Ishah


16. Zohar Badesheh

Im tihi sheli ahuvati haktantana; Im tihi sheli chayai eten lach matanah. ; Im telchi iti, Agish lach vered velilach; Im telchi iti, Ad yom moti ehyeh shelach. ; Lo itcha ve'lo itcha, Lo shelcha ve'lo...

Veja a letra completa da música Zohar Badesheh


Amazon Music Unlimited