Udumbal

Udumbal - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "u"

Conheça as 11 letras de músicas de Udumbal cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. Abhitapa

Ityahurman dvijatayah:; Bhuta adhilokam, Kamalapatraksa, Vibhavasu; Ajnanatinuirandhasya lokasya; Tu vicestatah jnanan. Ityahurman dvijatayah:; Pratiksanam sarpasatre; Chankhadundubhinisvanah; Parisam...

Veja a letra completa da música Abhitapa


2. Ahi Budhnya

Aksara chitam mahiksita; Yajna aidi vedianto; Anuratram upamulam abhuti; Paiti lokyotravidhana n Devagandparvamanusyoraganaksasah; Chaja vitara tamasa; Paurnamasa vela alipana; Pratiloma chitam loka a...

Veja a letra completa da música Ahi Budhnya


3. Anadinidhana

Mahaujasah! Idam...sthavarajangamman; Jaramrtyubhayavyadhibhavabhava; -vinichcayah; Anadinidhana! Itihasapradipena; Mahavaranaghatina; Caracaragurum; Tadsadasadatmakam; Idam...sthavarajangamman; Etada...

Veja a letra completa da música Anadinidhana


4. Apakar

Apakar pratipadam! Apakar pratidicham! Apakar pratidecham! Apakar pratisthanam! Apakar pratipurusam! Apakar pratideham! Apakar pratihedayam! Apakar pratidrcham! Apakar pratyavayavam! Apakar pratimuhur...

Veja a letra completa da música Apakar


5. Ativata Durbhuta

Marana prativastu satva isti Marana; Ativata durbhuta aidi triloka; Saha Marana asmarana aiti abhuti; Ghosa abhitapa nach ajata; Aticrsna adeva han deva; Bhajavah atipravrddha; Anuchasana tamasa bija ...

Veja a letra completa da música Ativata Durbhuta


6. Chyama Adevas

Phatu Bhuta nila atman; Ksara prana agamana marana; Prapakva buddhi aksita nidra; Ahi Bydhnya nispara adhipati; Udojas sudhora akaruna; Pitamaha chyama adevas; Pitamaha atipravrd dha adhidurbhuta; Ava...

Veja a letra completa da música Chyama Adevas


7. Gadha Tamas

Atipravrddha buddhi; Kartar tamas pratipurusa akala; Arpameja sarva; Acinti sarva; Agrania sarva; Atipravrddha manas; Darchin ni aidi; Agadha tamas; Arpameja sarva; Acinti sarva; Agrania sarva; Aksita...

Veja a letra completa da música Gadha Tamas


8. Grnano Nila Gatar

Durbhuta grnano nila gatar aksara; Tamas grnano nila gatar aksara; Marana grnano nila gatar aksara; Vinachana grnano nila gatar aksara; Ahi Budhnya grnano nila gatar aksara; Pitrajan grnano nila gatar...

Veja a letra completa da música Grnano Nila Gatar


9. Nirdeva

Nirdeva, nispad, durhrd,durakrti; Niraydha, duchcarman, durbala. Ananga, vitara. Vitara tamas... Sat mam...praijnacaksusam; Adhi dvijanisevitam; Rogachokaparitapabandhanavyasnani; Chruttisamksepa-abad...

Veja a letra completa da música Nirdeva


10. Pathan

...Saumja Saurypura; Nagehdrabhavana Gandharva; Saylagama Krauncha; Krurapura Vichitrabhavana; Bahvapada Duhkhada; Nanakrandapura Sutapthabhavana; Raudra Pajevarsana; Sitadhaja Bahubhiti... O, Yama!

Veja a letra completa da música Pathan


11. Sarcis Lokagarbhagrham

Lokana triloka; Bhaktacintitapurakah; Nispara, pratibhaya; Sadhuma sarcis; Lokagarbhagrham; Devarajan, pitrajan; Apakar niryantranam bhutabhavyam; Krurabhibhasin, Bhayavah, Prajasamyamanas, Paramavyay...

Veja a letra completa da música Sarcis Lokagarbhagrham


Amazon Music Unlimited