Özgün

Özgün - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "o"

Conheça as 37 letras de músicas de Özgün cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. A?k Ac?y? Sever

A?k derin ac?lar sever; Aç?k denizlere yüre?ini serer; Ne rüzgarlar ondan korkutur beni; Kalbin yoktur ezberi; Unutur üzenleri; Ne de ya?murlar ondan korkutur beni; A?k?n yoktur ezberi ac?y? sever; Üz...

Veja a letra completa da música A?k Ac?y? Sever


2. A?k Çiçe?i

Söz vermi?tik y?llar önce; Yok,art?k sende mi beni yakt?n gittin söyle; Direnmedim sustum yine çaresiz; Kabullendim sessiz gidi?lerini; Sensizli?e al??amad?m; Al??t???m her gün ölmek de?il, ne olur gi...

Veja a letra completa da música A?k Çiçe?i


3. Ac?y? Çeken Anlar

Duvarlar arkas?nda,yüklü bir sevdan?n izlerini ta??d?m; O hep do?an güne? ?imdi söndü; O hep açan çiçek öldü; Topra??na döndü? ?nand???m için a?ka;dünya bana ders oldu; Ac?y? çeken anlar; Hesab?n? öde...

Veja a letra completa da música Ac?y? Çeken Anlar


4. Ben Bilirim

Güne? vurdu gözlerime; Esen rüzgar seni anlat?yor; Hat?rlatt? birkaç kelime; Seni sevmek beni çok a?lat?yor; Belki de geç kald?m bunu söylemek için; Bildi?im bir ?ey var sensizlik çok zor; Bilmiyorsan...

Veja a letra completa da música Ben Bilirim


5. Bir Ya??ma Daha Girdim

Görecek ne günler vard?,ya?anmadan bitti; Beni yaln?z koydu zalim,sab?rs?zca pes etti; Nas?l oldu bu adalet,sevenler hüküm giydi; Beni vurdu tam isabet,ard?ndan çekip gitti; Masallarda kalm?? O eski m...

Veja a letra completa da música Bir Ya??ma Daha Girdim


6. Biz Ayr?ld?k

Zor gecelerde ?slak hecelerde; Bir ?ark? olsan derdimi anlatan; A?k hasretiyle yasak bedeninde; Bir ???k olsam içini ayd?nlatan; Yok diyor ne bir söz yar?m kalan; Yolu yok diyor inanmas? zor ama; Yok ...

Veja a letra completa da música Biz Ayr?ld?k


7. Ç?? Gibi

?nan ki sen gideli bulutlar hep a?l?yor; Sensiz son gecemi gökyüzüne f?s?ld?yor; Rüzgar y?ld?zlara gitti o dönmez diyor; Kalbim son sözünü söylemeden can veriyor; Bedenim buz kesiyor; Yaln?zl???n sess...

Veja a letra completa da música Ç?? Gibi


8. Dara?ac?

Gözlerim bak kör oldu; Görmüyorum art?k ne seni ne sevgini; Sadece y?k?ld?m kald?m olsun allah?n bir emri; Yapacak bir ?ey kalmad? Ko?turduk biz senelerce; Bir dü?ün pençesinde uyanmak istemedik; Belk...

Veja a letra completa da música Dara?ac?


9. ?eytan

K?rk can?m olsa; Birini vermem; Sen de?mezsin,de?i?mezsin; Seni sahibin sevsin; Hangimiz hakl? Dünyalar farkl? Bu alemde i?im olmaz; Yaram kalbimde sakl? Bu gece kalbimi evde b?rakt?m; Ruhumu art?k ?e...

Veja a letra completa da música ?eytan


10. Elveda

Zaman de?il geçen ömürmü? anlamad?k; Tükendik bizde y?llar gibi yaraland?k; Bana b?rakt???n yüzümdeki bu çizgiler; Al?p götürdü?ün ömrümün baharlar? Suçumuz neydi bizim; Feryad?m Tanr?'ya; Sana son sö...

Veja a letra completa da música Elveda


11. En Derin Ac?lar

Uyumak bana zor geliyor yan?mda yokken; Yast???m kokunu ar?yor ama yok sen onla yatarken; Aylarca y?llarca sürdü bu al??t?m ölmeye; Akl?mda ki dü?man art?k mahkumdu gitmeye; A?lar oldum ben çocuklar g...

Veja a letra completa da música En Derin Ac?lar


12. Eyvah

Dün gece yar?s? buland?m da gözlerine; Sus bir ?ey deme önce dinle sözlerimi; Yok,anlatamam birkaç sözle hislerimi; A?k bana uzak bir kavramd? senden önce; Eyvah,eyvah; Naas?l oldu bir anda; Bozuyorum...

Veja a letra completa da música Eyvah


13. Gelmiyor ?çimden ?ark?lar Yazmak

Burday?m ama nerdeyim bilmem; Kaybettim kendimi bulamam yeniden; Ben art?k sensiz neylerim bilmem; Tutamam elini, göremem yeniden; Varm?yor dilim, tutmuyor elimi; Gelmiyor içimden ?ark?lar yazmak; Gec...

Veja a letra completa da música Gelmiyor ?çimden ?ark?lar Yazmak


14. Günahkar

A?k,bu a?k de?il; B?ldi?in gibi oyun de?il; Sen,bu sen de?ilsin; Terk edip gitmek huyun de?il; Sus,bir ?ey söyleme; K?r?l?r kalbim,bu son de?il; Ben,bu ben de?ilim; Kabullenip gitmek huyum de?il; Susa...

Veja a letra completa da música Günahkar


15. Hayret

Biliyorum zor olacak senin için; O eski ben yok art?k buralarda; Sen ki güçlü, kararl?, ba?lanmay? sevmeyen; Egoist ama özünde ?öhret dü?künü; Tav?an yürekli sen; Bu gece ba?ka bir beni görünce ?a??rm...

Veja a letra completa da música Hayret


16. ?ike

Dur öyle bakma bana dur; Naz?n sözün sadece güzelli?in yüzünden çekilir mi yedi sene; Söyledim de sana dur yapma dedim kaç kere; Yalanlar?n yüzünden k?zarmaz m? yüzün de? Ald?m verdim aptal de?il de b...

Veja a letra completa da música ?ike


17. ?ki Eli Bo? Kaderim

K?rg?n bir gün daha; Uyanmak korkusu; Bugün dünden uzak kalma tela??nda; Sayamad?m kaç gün geçti yata??mda; Yapamad?m sensiz buna al??amad?m; Ayr?l?k habersiz geliverdi yine; Kalamad? u?ram?? i?te; Bo...

Veja a letra completa da música ?ki Eli Bo? Kaderim


18. K?p?r K?p?r

Ate?li bak??lar?n karanl?kta parlad? K?rm?z? dudaklar?n tenimde dola?mal? Üstündeki elbise zihnimde ?effafla?t? Yüre?im tela?land? Kar?? koymak imkans?z,arzular bni sard? ?iisteerseeen; Hadi bir soluk...

Veja a letra completa da música K?p?r K?p?r


19. K?v?r?r

Turuncu a?klar saklanm?? mavi göklere; Sahte bir meltem bürünmü? puslu gözlere; Tenim müptela olmu? ?ehvetli sözlere; Kalbim kullan?lm?? at?lm?? pasl? çöplere; K?v?r?r a?k her dakika k?v?r?r; Zorlarsa...

Veja a letra completa da música K?v?r?r


20. Kand?rman Laz?m

Ya?ayamad?k ki senle a?k? Yanmad?k ki ate?lerde; El sözüne inand?k kand?k; Nefes olduk her tende; Beni kand?rd?n senelerce; A?k? öldürdün gecelerce; Faydas? yok inanmam art?k; Yalan oldun sen benle; E...

Veja a letra completa da música Kand?rman Laz?m


21. Ko? Ko?

?ster söv ister a?la yan; Vazgeçmek zor a?ktan; Belli bir kural var onda; Hep kaçan? kovalar; ?ster gül ister oyna sen; Kurtulmak zor benden; Z?rdeli bir yürek var serde; Senden asla vazgeçmem; Ko? ko...

Veja a letra completa da música Ko? Ko?


22. Kumru

Korkmad?m sevgilim seni kendimden çok severken; K?zmad?m sevgilim beni son bir kez diye öperken; Yüre?im bir ku? gibidir uçu?ur duda??n duda??m? öperken; ?çimi sarar bi ac? ve hüzün gün olur her sevgi...

Veja a letra completa da música Kumru


23. Mühür

Bak?nca her foto?raf?na; Dudaklar?m mühürleniyor; Dü?ünmeden yazar ?u hayat ac? sonlar? Duvarlar? yosunla dolu; Gönül yine derin yaral? Kader de?il insan ac?t?r can? Ne y?ld?zlar yanar; Yoklu?un kör k...

Veja a letra completa da música Mühür


24. Nöbetçi A??k

Günlerce aç susuz ya?an?r m? sence böyle; ?nsan bir cümlede anlat?r m? a?k? söyle; Bo? sözler söyleyip a????m der sonra kand?r?r bir ?ekerle; Terk eder çeker gider; Hadi güzelim kalk gidelim bize olan...

Veja a letra completa da música Nöbetçi A??k


25. Örümcek

Gün gelir bir anda herkes benze?ir; Dün dövü?enler tezgahlarda uzla??r; ??ler t?k?r?nda ili?kiler sütliman; Ayn?la??rken ufak ufak yaln?zla??l?r; Ben sana uyan?k ol demedim mi? Bu elbise sana bol deme...

Veja a letra completa da música Örümcek


26. Sadece Arkada??z

Nas?l at?yor kalbim seninle dinle; Dayanamaz yanar gece ate?inle; Mucizenle yenilendim ellerinde; Kaderimi gördüm sanki gözlerinde; Ama yeni her ?ey gibi; Buda anl?k heves mi? Yoksa kaderimiz mi? Zama...

Veja a letra completa da música Sadece Arkada??z


27. Sar Beni

Güne? beni art?k hiç ?s?tm?yor; Ü?ütmüyor k??lar beni eskisi gibi; Bende öldüm senle sadece kalbim çarp?yor; ?ark?lar?m sensiz kalm?? söylenmiyor; Ü?üyorum sar beni ellerinle; Yak yang?n ol dü? kalbim...

Veja a letra completa da música Sar Beni


28. Sen Ve Ben

Elim telefona gidiyor; ?unu bir arasam m? diyorum; Mant?k a?ka hükmediyor; Yine en ba?a dönüyorum; Akl?m geçmi?e gidiyor; Ayn? sahneyi görüyorum; Sen a?k? tavaf ederken; Ben sözümden dönüyorum; Hiç um...

Veja a letra completa da música Sen Ve Ben


29. Toz

Uzan?p geçmi?e tozlu sayfalar? çevirdim; ?çine a?k yaz?lm?? sözlerin üstünü çizdim; Dokunur her sar? sayfa o benim olmad? asla; Anlamadan yaz?lm?? bir roman oldu sevda; O benim olmad? olmas?n; Unuturu...

Veja a letra completa da música Toz


30. Tuzak

?çindeki s?k?nt?y? sevi?irken at?yor musun; Ba?ka ba?ka tenlerle mutlu musun söyle; Bir an olsun dü?ündün mü; A?k var m? gözü kör mü; Ama bo?ver ne anlars?n; Sana a?k? anlatmak sevi?mekten zor; Tuzak ...

Veja a letra completa da música Tuzak


31. Y?llar Y?l?

Y?llar y?l? arad?m durdum gerçek a?k? Bulamad?m her defas?nda ümitlerim sona kald? ?hanetle mühürledim yalan a?klar? Yenildim her defas?nda,ümitlerim sona kald? Uyku tutmad? gecelerce; Konu?tum kendi ...

Veja a letra completa da música Y?llar Y?l?


32. Yaln?zl?k

Sen ögretdin bir cok seyi; En kötüsü kenarda kalmak; Düsünmemek hic bir seyi; Sensizken icden ice yanmak; Can?m olsa vermezmiydim; Sermezmiydim yollar?na; En sevdi?indir bilirim ezip geçmek; Hadi k?r ...

Veja a letra completa da música Yaln?zl?k


33. Yana Yana

Hadi sonuca ba?la; A?k?m? onayla; Çal kendini gel benimle; Sebebini sorma; Ona buna sar?lma; Gücenirim sonra; Sen benimsin özelsin; Nedenini sorma; Ah gözlerin ele vermeli; A?k sözlerin dile gelmeli; ...

Veja a letra completa da música Yana Yana


34. Yanar?m

Gideli kaç y?l oldu; ?u yüzüm gülmez oldu; Ku?lar uçtu göç etti; Yuvaya dönmez oldu; Yarim beni severdi; Halimi sormaz oldu; A?lad?m gecelerce; Sesimi duymaz oldu; Yanar?m,ate? olurum; Kendime yoku? o...

Veja a letra completa da música Yanar?m


35. Yoklu?una

Bugün ayr?l???n do?um günü; An?lar geliyor üstüme üstüme; Sensizlik yak?yor can?m? Bu da beni mahvediyor; Göz ya?lar?m yoklu?una; ?syan etmi? hayk?r?yor; Bi de üstüne sen yine mutlusun ya; Bu da beni ...

Veja a letra completa da música Yoklu?una


36. Yoklu?unun Zulmüne

Hiç bu denli bir a?r? çekmemi?ti yüre?im; Sanki bir bir hep topa tutuldu gemilerim; Kur?un kadar a??rd?r,geçmez oldu saatler; Yoklu?unun zulmüne yat?r?ld? günlerim; Bir yan?m terlemekte,so?uklarda bir...

Veja a letra completa da música Yoklu?unun Zulmüne


37. Zilli

Çok ho?uma gidiyor inanam?yorum akl?m ?a??yor; Bütün dünya onu konu?uyor; Bana m? geliyor kül kedisi; Can? isterse Mars'a gidiyor; Temmuzda bile kayak yap?yor; Babadan zengin kö?kte ya??yor; Vakit gel...

Veja a letra completa da música Zilli


Amazon Music Unlimited