Artista: Ossastorium

Letra da Música Ad Aspera de Ossastorium

< Ossastorium

Paklydæs laike, uþmirðtam kelyje.
Á tikslà einu, kurio neturiu.

[Pried.:]
Per Aspera - ad Astra,
Viena tik viltis veda per tamsà.

Taip noris tikët, kad galiu dar suspët
Ið kraujo ir prakaito kelià nusitiest.
Praðau, man padëk save nugalët,
Oro ákvëpt, vël viskà pradët.

[Pried.]

Suklupæs kartoju
Kaip mantrà, kaip maldà:
"Vienintelis kelias á ðviesà –
per kanèià..."

Ficha Técnica da Música Ad Aspera

Na tabela abaixo você vai encontrar dados técnicos sobre a letra da música Ad Aspera de Ossastorium.

Número de Palavras 45
Número de Letras 524
Intérprete Ossastorium

Análises de Significado da Letra da Música Ad Aspera

Nenhuma análise de significado de letra publicada para esta música.

Amazon Music Unlimited