Obtest

Obtest - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "o"

Conheça as 27 letras de músicas de Obtest cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. 997

Ragaudami kraujo raudonus lasus; Is naujo atgyja ginklai; Pabunda, prisikelia karo vadai; Uzstaugia isalke vilkai... ; Vytie! pusk ragan! Kviesk visus vyrus karan! Pusk! Pusk stipriau! Ibaugink atejun...

Veja a letra completa da música 997


2. Þirgas Parneð Mano Kûnà Namo

Pirmyn! Raiti viesulai, Þemæ sudrebinkit, prieðas lai bijo! Karèiais ugniniais þirgai; Neða per dykvietes vyrus. ; Priesaikà tvirtino savo krauju; Protëviø kerðtà atlikt iki galo, Matë Dievai, kiek pa...

Veja a letra completa da música Þirgas Parneð Mano Kûnà Namo


3. Amziams

[Instrumentinis];

Veja a letra completa da música Amziams


4. Anapus Nemuno (1283)

Ten, kur saulë leidþias vakaruos, kur Prûsø giminës; Pavargusios kovot su kryþiø neðanèiais ðunim, Krito Pamedë, Galinda, Barta, gynës Semba; Ir Notanga sukilimais ðlavë vokieèiø pilis. Penkiasdeðimt ...

Veja a letra completa da música Anapus Nemuno (1283)


5. Audronasa

Kas mane išlaisvino? Išdriso pažadint iš miego gilaus, Ne veltui tikriausiai... Žinojot, ka gausit... ; Ko mane išjudinot? Galingi kalnai sujudejo, drebejo, Ne veltui prikelet... Pabegti norejot?... ;...

Veja a letra completa da música Audronasa


6. Auka Seniems Dievams

Ir vël á mûðá traukiant mûs ginklai nerimsta;; Tik prieðo kraujas gali pergalæ nulemt, Kovoj gyvenimas akimirksniu pavirsta; Auka Seniems Dievams... Auka Seniems Dievams... Kovoj gyvenimas akimirksniu...

Veja a letra completa da música Auka Seniems Dievams


7. Burtai

Ieškokite senio gudraus, Kuris pasakys, kada baigiasi; Jusu... laikas... Vienintele aki primerks, Žvaigžde i gelmes pasinerusi; Nakti... skaito... ; Prasideda mano ruduo, Vilku pedomis pasitinka; Raud...

Veja a letra completa da música Burtai


8. Devyniaragis

Atlekia elnias, virš juru vandenu, Sidabro kanopom ledus žemen skelia. Devyniaragis, dvi žvaigždes akyse, Pažadina vejus, parodo jiems kelia... ...Devyniaragis... ...Devyniaragis... Atlekia elnias, vi...

Veja a letra completa da música Devyniaragis


9. Eime Su Mumis

Vëlës iðminèiø slepias vilkais; Miðkuos, kurie kadais buvo ðventais, Jø akys þiba ledine ðviesa; Kaip þvaigþdës – tolimos, ðvieèia nakèia. Kaip vakaras saulæ skandina ugny, Taip grimzta svajonës gilyn...

Veja a letra completa da música Eime Su Mumis


10. Gráþtantys Su Karo Ugnim

Trys þiemos mus vedë uþðalusiom upëm, Klaidino miðkø gûdumoj, Vilko kantrybë á geleþá vertë; Dar vienà dienà iðlaukt. ; Mes gráþtam su karo ugnim; Uþgrûdinti mûðiuos, praëjæ kliûtis, Dar dega akyse vi...

Veja a letra completa da música Gráþtantys Su Karo Ugnim


11. Griausmavaldys

Trenks pelenais iš giedro dangaus; Dunda titnago ratai... Žers kibirkštim kruvinom suliepsnos; Jo vežimas jau lekia... Puls, šypuliais pasipils iš dausu; Iš padangiu jo kelias... Seks, prisimins per m...

Veja a letra completa da música Griausmavaldys


12. Iš Kartos I Karta

Sulauk kol akmeni suskaldys daigas; Nesensta akys amžius stebincios tave; Susikerta keliai ir viskas baigias; Prasideda iš naujo nesibaigianti diena... ; Tiek prakeikimu kraujas nuodytas atlaike; Atle...

Veja a letra completa da música Iš Kartos I Karta


13. Is Nualinto Krasto (Kai Nieko Nebelieka)

Kuomet nutruksta kankliu stygos; Ir baltinius nuspalvina vaidilos kraujas; Kuomet artojas ardamas sudeginta rugiu lauka; zemej randa kalavija; Kuomet grizusi is keliones namo sunu; pasitinka degesiu k...

Veja a letra completa da música Is Nualinto Krasto (Kai Nieko Nebelieka)


14. Iš Širdies

Kas gimsta su þenklu kovot, Niekada nepaleis kalavijo ið rankø aðtraus. Kas trokðta á ugná áþengti aukodamas savo gyvenimà, Skausmo nejaus. ; Kas mirðta neþinodamas baimës, Kraujuojanèià ðirdá prideng...

Veja a letra completa da música Iš Širdies


15. Ið Ðirdies

Kas gimsta su þenklu kovot, Niekada nepaleis kalavijo ið rankø aðtraus. Kas trokðta á ugná áþengti aukodamas savo gyvenimà, Skausmo nejaus. ; Kas mirðta neþinodamas baimës, Kraujuojanèià ðirdá prideng...

Veja a letra completa da música Ið Ðirdies


16. Karo Dvasia

"Juo daugiau bus pralieta krikscionisko kraujo, juo geriau augs duona musu zemeje"; Dunda zeme,staugia vejas; As, nuozmus mirties skelbejas; Vis lekiu pirmyn; Ten verpetai sukuriuoja, Liepsnomis dangu...

Veja a letra completa da música Karo Dvasia


17. Kruvinos Paðvaistës

Triuðkinantys þygiai nesustabdë në vieno, Griausmas ðaukia kilt kovon - tokia Dievø valia, Kraujas susilieja ir visi kaip vienas; Pasiryþæ siausti su visa þvëries galia. ; Kruvinos paðvaistës... ; Mir...

Veja a letra completa da música Kruvinos Paðvaistës


18. Menulio Karunos Kautynes

Vasario siaurys kinke vejus namon; Perpjautom gerklem inkste vokieciu sunys; Varnai suko ratus virs degesiu kruvu -; Livonija puole po kojom lietuviu! Kas svetima buvo siai zemei sventai; Isnyko su du...

Veja a letra completa da música Menulio Karunos Kautynes


19. Paskutine Akimirka

...Musu laika užpuste žiema; Ledo rumais virto miškai; Kas pažadins iš miego ir ugni ikurs; Kai sugaus pranašysciu ragai?... ...Kas nespejo pabusti aušroj; Ugnyje prareges pirmakart; Ka pamato akis iš...

Veja a letra completa da música Paskutine Akimirka


20. Pergale

Kam linksta virš kelio medžiai, Ženklais nudabintos padanges, Šaltiniai pagirdo nelaukta, Ištroškusi klupdo panciai. Pabunda maluno sparnas, Velniai girnu akmeni tašo; Margoji surinko nuodus; Ranka su...

Veja a letra completa da música Pergale


21. Pirmyn

Vardan tu, kurie krito, Neleide užgest iki ryto, Ugnim grudine valia, Tamsoj pasilikt negali... Vardan tu, kurie lauke, Vilkais stauge, Atgal nerado sau kelio; Stovejo tvirtai iki galo... ; Ir imk... ...

Veja a letra completa da música Pirmyn


22. Prieðà Parklupdyk

Þaizdos negyja, nes nëra vilties sugráþti namo, Kalbos netyla, sëjanèios baimæ kario galvoj. Svetimas kraðtas, tolimas kelias, þemë juoda, Mûðis parodys, kokia gi lietuviðko plieno galia... ; Pulk, Ki...

Veja a letra completa da música Prieðà Parklupdyk


23. Sakme Apie Ugnine Sirdi

Karzygiai juodvarniu sparnais; Sukele viesula kraujuojanciam danguj; Dievai sueje nukale ir sviede; Akmens tvirtumo sirdi zemen... ; Perskrosdama tustybes paliestas erdves; Ir danguje nupiesus zaibo z...

Veja a letra completa da música Sakme Apie Ugnine Sirdi


24. Suminti Juodi Takai

Juodus akmenis ridena; I pakalne amžinai; Slysta žeme iš po koju, Kalnas stiebiasi aukštai... Kas ikops, kas pašauks iš anapus? Ka pakvies, kam ranka paduos... ; Suminti juodi takai; Man ir tau... Sup...

Veja a letra completa da música Suminti Juodi Takai


25. Svarbiausias Mûðis

Kad nieks neátartø, kariauna viesulu joja; Po vëjo skraiste, Kad nieks neiðgytø, mirusiu vandeniu; Vëlinas plauna þaizdas. Kad nieks nepalûþtø, ið rago stiprybës; Geria vaiduokliai raiti, Kad nieks ne...

Veja a letra completa da música Svarbiausias Mûðis


26. Tolstant Krantams

Kur tavo laivai, Kunigaiksti Tvartiki? Isksrode vandenis, terioje svetimus krantus... Kur vikingu, kryzeiviu galvos...? Kadaise puosusios tavos pilies vartus... ; Liejasi toliai, tyla balsai, kalavija...

Veja a letra completa da música Tolstant Krantams


27. Vilkolakiai

Isvaduota jegu, tamsoje isaustu; Dvasios gelmese bunda galia; Dovanota rusciu zveriaveidziu Dievu; Virs kariaunos iskyla kruvina veliava; Urzgia, staugia kariai, nuramint nepavyks; Kraujo troskulio ju...

Veja a letra completa da música Vilkolakiai


Amazon Music Unlimited