Necrosorth

Necrosorth - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "n"

Conheça as 10 letras de músicas de Necrosorth cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. Hominis Nocturna

Temnou nocí jdou - jsou stále blíž a blíž; Rozmlouvaj øeèí svou a ty je neslyšíš; ; ráèej noèní tmou - tou cestou prokletou; Kde není žádný køíž - lebkama posetou; Když desky náhrobní a víka rakví svý...

Veja a letra completa da música Hominis Nocturna


2. Mìsto Smrti

Mìsto smrti bdí – nemoc rozdává; Hnis se šíøí dál – život zabíjí; Staví lidé na ochranu proti nìmu morový sloup; Nechápou že pøenášejí nákazu tím hloub a hloub; Poté co válka tu znièila klid, Poté co ...

Veja a letra completa da música Mìsto Smrti


3. Necrocannibal

Na mìsto padl strach, bojí se stínù; Hrùzou teï bledne kdejaký tvor; Cosi se zrodilo v pohøebním dýmu; Horší než válka, horší než mor; ; Mizí mrtvoly z hrobù; Ztrácí se neživá tìla; Nikdo nespatøí tu ...

Veja a letra completa da música Necrocannibal


4. Necrofil

Vrzly dveøe do márnice - Deviant se plíží ven; Vleèe tìlo neživé; Láska k mrtvým; V mozku chorobném! Chladné tìlo mladé dívky - Teï v posteli ukrývá; dle svých pøedstav perverzních - S mrtvolou si uží...

Veja a letra completa da música Necrofil


5. Patologická Deformace Osobnosti

Nebetyèný jatka; Jsou celej mùj život; Orgány ve vzduchu – v tom se vyžívám; Støeva, játra, plíce – krev kde se podíváš; Patolog sekeru zvedá na mrtvolu; Patolog sekeru zvedá na mrtvolu; Brutální vraž...

Veja a letra completa da música Patologická Deformace Osobnosti


6. Pedofilní Doktor Na Dìtské Klinice

Bojí se zùstat sami – dìti mají strach; Už ho cítí v zádech – pedofilní dech; ; Nechtìjí ho vidìt … Chtìjí už být zdraví …; Maj´ ho plnou prdel … Už sami nevìøí …; ; Pedofilní doktor na dìtské klinice...

Veja a letra completa da música Pedofilní Doktor Na Dìtské Klinice


7. Pøízrak

Smrtící hák naostøený tak; Aby jedinou ranou ti hlavu rozsek; Vzduchem se mihne a ráno klidné; Proal výkøik hrùzy z trosek; Starého domu, teï vlhkého hrobu; Jenž se lidským masem plní; Zbytky lidskýc...

Veja a letra completa da música Pøízrak


8. Sierra Leone

Zemì kde v ulicích valí se krev; Zemì kde dìti zabíjí; Ulice poseté provazci støev; A lidské ostatky hnijí; ; Tam kde se sekají ruce i dìtem; A ten kdo má zbraò je v právu; Heslem politikù je tady „ZA...

Veja a letra completa da música Sierra Leone


9. Tajemství Høbitovních Zdí

Vedle zdi od høbitova; Hnije lidská mrtvola; Maso èervy prolezlé; Napùl je ohlodaná; Tkáò zuby rozervaná; Vnitønosti vytržené; Rozervána paøáty; Povìšena za hnáty; Kùže z èerstva stažena; tak se tam t...

Veja a letra completa da música Tajemství Høbitovních Zdí


10. Vrah

Žije mezi námi masový vrah; Žije mezi námi a nezná strach; Nikdo z nás netuší, kdo mùže to být; Že smí v noci vraždit a pøes den v klidu žít; Tak se všichni bojí, kdo zemøe další noc; A jenom náš vrah...

Veja a letra completa da música Vrah