Naamah

Naamah - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "n"

Conheça as 13 letras de músicas de Naamah cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. Anio

Przyjdzie taki dzieñ; Kiedy spojrzê w Twe oczy bez lêku; Poprowadzisz mnie... ukoisz my¶li szaleñczy taniec... ; Wzywam cienie ca³± noc; Przychodzisz Ty, zabierasz je; w dziwnej pozie uk³adasz; wiatr ...

Veja a letra completa da música Anio


2. Daleylah

Tak ma³o czasu zosta³o jej; By wypowiedzieæ wszystko to co w sercu ma; Ka¿da chwila coraz d³u¿sza jest, nadzieja ga¶nie, ona trwa; W pamiêci, która nie za¶nie ten p³omieñ nigdy nie zga¶nie; Szuka jego...

Veja a letra completa da música Daleylah


3. Dok±d Idziesz

W nocy i w ludziach czarna noc; blask nie widzi gdzie ma zadaæ cios; Jestem tutaj; wo³am ciê; Jestem tutaj; przeszyj mnie; Promieniu przejrzysty, promieniu z³ocisty; W lustrze nieba widaæ Ciê; W ziemi...

Veja a letra completa da música Dok±d Idziesz


4. Dream

Through the night - sleeping meadows; Every step wakes the shadows; Have to destroy; Thing that killed all Your joy; Evil unites within deep, darkest night; Dreams are fulfilled in Your wandering; Thi...

Veja a letra completa da música Dream


5. Eternal Fear

I don't see Your face; I can't hear your voice; Why did you leave me; In this horrible world? I'm not dead I'm not alive; Who am I now, My Lord? Why don't You show me Your face? I want to see Your cou...

Veja a letra completa da música Eternal Fear


6. Jeszcze Jedno

W tak± noc przyjdziesz po mnie; wiem tak lubisz.. we¼miesz mnie.. W tak± noc zanim zd±¿ysz zamkn±æ mi oczy.. proszê niech to nie bêdê ja... W tak± noc.. ; Zgasisz mój ostatni p³omieñ nim dotkniesz mni...

Veja a letra completa da música Jeszcze Jedno


7. Kantylena

Smutne s± drzewa, kiedy w d³oniach s³ów deszcz tylko zosta³. D³ugie s± drogi, kiedy brak mi s³ów na drogach prostych. Pêki md³ych kwiatów wiêdn± w cieniach snu na brudnej ciszy. Ciê¿kie s± noce. Na py...

Veja a letra completa da música Kantylena


8. Last Night

Starless night - lights are fading and I'm waiting; For You to come... Takin' me to the place long forgotten; Where I will follow You... Starless night... ; My last flame is gonna die; With Your cold ...

Veja a letra completa da música Last Night


9. Noli Me Tangere

Please never lie again while you're touchin' my skin; Let the senses fall asleep wishin' to forget again; Now i know - two words , that's all... It's just a game of Yours; Now I'll close my eyes knowi...

Veja a letra completa da música Noli Me Tangere


10. Sen

Idziesz w noc za marzeniem; ka¿dy krok budzi cienie; zniszczysz to co jednoczy z³o; ju¿ o tym wiesz chocia¿ noc zabija dzieñ; To jest Twoje.. Twoje marzenie; Trzecia era... mija... Twoja chwila... ; T...

Veja a letra completa da música Sen


11. Stranger

Scream at night; I will sail into your dreams; But let me breathe; I'm so weak; I remember, I forget; I couldn't reach; He's a stranger for all of us; Lookin' into my eyes when dark and light; Surroun...

Veja a letra completa da música Stranger


12. Twoja

Czekam... krótkê chwilê, a ju¿ wieczno¶æ za mn± stoi; Liczê na palcach minuty a Ty nie przychodzisz... I tylko cisza wype³nia mój pokój; S³yszê urwany rytm Twoich kroków; Zamykam oczy i gasnê; Znów bo...

Veja a letra completa da música Twoja


13. Zireael

Morzem têsknoty do Ciebie p³ynê i znów powracam... co noc.. Karmiê nowy dzieñ nadziej±, ¿e przyjdziesz; mówiê sercu - to ju¿ nied³ugo... ; Nadejdzie taka noc, gdy zabraknie mnie; wypowiesz to imiê... ...

Veja a letra completa da música Zireael


Naamah Amazon Music Unlimited