Idan Raichel

Idan Raichel - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "i"

Conheça as 16 letras de músicas de Idan Raichel cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. Azini (comfort Me)

Azini azini; Ya leil ikhfini; W Ma dal ellila azak; W teb'a el asrar kulla ma'ak; Azini azini; Ya leil ikhfini; W Ma dal ellila azak; W teb'a el asrar kulla ma'ak; Shwayi aam bet'aattem alay; Ya leil ...

Veja a letra completa da música Azini (comfort Me)


2. Bo'i

BO'I; Bo'i, tni li yad venelech; Al tishali oti le-an; Al tishali oti al osher; Ulai gam hu yavo; K shehu yavo; Yered aleinu kmo geshem; Bo'i, nitchabek venelech; Al tishali oti matai; Al tishali oti ...

Veja a letra completa da música Bo'i


3. Boee

BO'I; Boee, tni li yad venelech; Al tishali oti le-an; Al tishali oti al osher; Ulai gam hu yavo; K shehu yavo; Yered aleinu kmo geshem; Boee, nitchabek venelech; Al tishali oti matai; Al tishali oti ...

Veja a letra completa da música Boee


4. Brong Faya (burn Fire)

Brong brong faya hey, brong ala day; Tacru no mang knapu na you say; Tang bung, tang loby, tang lery, tang saby, tang meky, tang fety frede; Ala tacru sa fadong fara fos dem doro you. ; Te you faya e ...

Veja a letra completa da música Brong Faya (burn Fire)


5. Habaita Aloch Chazor

Atá ro'ê eich zeh marguish babait; Atá choshev she ani ló; Aval bifnim lifamim nizkeret; She gam ani mi pó; Ani ro'ah she atá poreach; Atá choshev she ani ló; Aval gam li mitachat iesh od shoresh; Ve ...

Veja a letra completa da música Habaita Aloch Chazor


6. Hinach Yafah (thou Art Beautiful)

Bamitati kvar shavuot bikashti; et she'ahavah nafshi velo matsativ. Chipasti bav kol rechovot hair ha'amusah; Shkarim hazot velo matsativ. ; Matsuni hashomrim hasovevim bair; Ach ahuvi kimat velo mats...

Veja a letra completa da música Hinach Yafah (thou Art Beautiful)


7. Im Telech

Im telech mi yechabek oti kacha; mi yishma oti besof hayom; mi yenachem veyargi'a; rak ata yode'a; Ve’im telech lemi achake bachalon; besimla shel chag; sheyagi'a, yechabek oti kacha, kmo she’ata magi...

Veja a letra completa da música Im Telech


8. Medabrim Besheket (talking Quietly)

Daber elai milim p'shutot k'mo shehayinu pa'am; kshe'od katavta michtavim shel ahavah; k'mo shehayita mechabek nish'ar iti velo bore'ach; hayita ba mevi li perach; Daber elai milim p'shutot k'mo sheha...

Veja a letra completa da música Medabrim Besheket (talking Quietly)


9. Mi'ma'amakim (out Of The Depths)

Mime'amakim kar'ati elaich boi elai; beshuvech yach'zor shuv ha'or be'einai; lo gamur, lo ozev t'aamaga beyadaich; sheyavo veya'ir lemish'ma; kol tz'chokech. ; Mime'amakim kar'ati elaich boi elai; mul...

Veja a letra completa da música Mi'ma'amakim (out Of The Depths)


10. Mikol Ha'ahavot

MIKOL HA'AHAVOT; Kol reg'a shenish'ar - zikaron yashan; vekol mah shenishkach im hashanim; kol shek'var avar; ha'im tizkor otanu; ha'im ted'a? Atah sham bekulam. ; Kol michtav she'lo nichtav; kol shen...

Veja a letra completa da música Mikol Ha'ahavot


11. Milim Yafot Me'eleh (prettier Words Than These)

Tu hai mera pyaar pehla; Zeh lo omer she'ani lo af pa'am; zeh rak achshav az techakeh; ve'az avo k'sheya'avor haza'am; va'az ech'zor - k'sheyitbaher. ; Zeh lo omer she'ani lo choshevet; aleicha bechol...

Veja a letra completa da música Milim Yafot Me'eleh (prettier Words Than These)


12. Shoshanim Atzuvot

SHOSHANIM ATZUVOT; Sham baharim sheme'al hak'far shelanu; yesh sham gan shel shoshanim; machar etze li hesh'kem baboker; im tziyutz hatziporim. ; Avi le'ahuvi misham perach; mis'deh ha'adumim; ed'a an...

Veja a letra completa da música Shoshanim Atzuvot


13. Shuvi El Beiti

SHUVI EL BEITI; Shuvi el beiti; tashuvi lehabit be'einai; erev shuv yored uchvar nihyah me'uchar. ; Shuvi el chadri; zichri shegam im zeh choref achshav; tistakli karov magi'a yom me'ushar. ; Be'einai...

Veja a letra completa da música Shuvi El Beiti


14. Ulai Ha'pa'am (maybe This Time)

Ulai hapa'am yisha'er; habachur she'oto ani ohevet, ve'eten lo et libi, et kol kochi; sheyavo veyikanes badelet. ; Anashim ovrim baderech leyadi; anashim ovrim balailah, vebaboker hem holchim; anashim...

Veja a letra completa da música Ulai Ha'pa'am (maybe This Time)


15. Ulai Hapa'am

ULAI HAPA'AM; Ulai hapa'am yisha'er; habachur she'oto ani ohevet, ve'eten lo et libi, et kol kochi; sheyavo veyikanes badelet. ; Anashim ovrim baderech leyadi; anashim ovrim balailah, vebaboker hem ho...

Veja a letra completa da música Ulai Hapa'am


16. Yesh Bi Od Ko'ach

Yesh bi od koach achshav; k'shehalachta chiyech li yare'ach; natan et oro bechalom; vehalailah kvar lo mefachedet; levad lihyot vechalom; hineh shuv. ; Zeh atah shenoge'a; atah shebore'ach; ted'a ein ...

Veja a letra completa da música Yesh Bi Od Ko'ach


Amazon Music Unlimited