Artista: Hunter

Letra da Música Kiedy Umieram de Hunter

< Hunter

Kiedy rodzisz siê nawet góry ton¹ we krwi
Bêd¹c dzieckiem pragnieñ nadziej¹ zabarwiasz z³e sny
Bredz¹c trzy po trzy powiedzia³eœ, ¿e ty
Jesteœ w³adc¹ snów - uwierzyli bez s³ów
Krok po kroku ich opêta³eœ...

Kat oszala³ brodz¹c we krwi
Tak twój lud bezmyœlnie pogr¹¿a³ swój kraj
Wierz¹c œlepo w ciebie szed³ dalej próbuj¹c
Odnaleÿæ swój raj
Bredz¹c trzy po trzy przypomnia³eœ, ¿e ty
Jesteœ w³adc¹ snów - wierzyli bez s³ów
Poszli w ogieñ za tob¹ - zginêli przed!
Powiêkszaj¹c armiê cieni

Umieram - gdy widzê jak b³¹dzimy we mgle
Umieram - gdy czujê, ¿e trwamy we œnie
Umieram - bo wiem, ¿e ty nie rozumiesz, ¿e ja
Umieram - gdy widzê jak ty...

Chcia³eœ daæ swego boga innym, choæ tego nie chcieli
¯yli w zgodzie, spokoju - swojego boga ju¿ mieli...
Bredz¹c trzy po trzy oznajmi³eœ, ¿e ty
Dasz im w³adcê snów
Nie pojêli twych s³ów
Wiêc zginê³y miliony - ich s³owa brzmia³y dziwnie
Ten sam bóg nosi³ inne imiê!

Umieram - gdy widzê jak b³¹dzimy we mgle
Umieram - gdy czujê, ¿e trwamy we œnie
Umieram - bo wiem, ¿e ty nie rozumiesz, ¿e ja
Umieram - gdy widzê jak wci¹¿...

...fanatyzm jest przekleñstwem narodów
Kult jednostki, religijny, polityczny, nacjonalizm
Bêd¹ zawsze tym samym - czarn¹ stron¹ cz³owieczeñstwa
Nic nie t³umaczy morderstwa!

Umieram - gdy widzê jak b³¹dzimy we mgle
Umieram - gdy czujê, ¿e trwamy we œnie
Umieram - bo wiem, ¿e ty nie rozumiesz, ¿e ja
Umieram - gdy widzê jak ty...

Kiedy umierasz - spokój gasi ich ³zy
Lecz z odejœciem twoim wkrótce nadchodz¹ z³e sny
Koniec prawie zawsze jest pocz¹tkiem...
Bredz¹c trzy po trzy wtedy zjawiasz siê ty
Jesteœ w³adc¹ snów - zawsze id¹ bez s³ów!
I znów zgin¹ miliony gdy wraz z dzieæmi swymi
Zmienisz inny kraj w krainê cieni

Umieram - gdy widzê jak b³¹dzimy we mgle
Umieram - gdy czujê, ¿e trwamy we œnie
Umieram - bo wiem, ¿e ty nie rozumiesz, ¿e ja
Umieram - wci¹¿ widz¹c to...

Ficha Técnica da Música Kiedy Umieram

Na tabela abaixo você vai encontrar dados técnicos sobre a letra da música Kiedy Umieram de Hunter.

Número de Palavras 281
Número de Letras 2474
Intérprete Hunter

Análises de Significado da Letra da Música Kiedy Umieram

Nenhuma análise de significado de letra publicada para esta música.