Honor

Honor - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "h"

Conheça as 30 letras de músicas de Honor cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. Berserkr

I'm here again, returned to pay back suffering and pain; Death of these men, killed in the battles; For my proud race; I last for so long in faith of forefathers; Which glows to this day; I have so mu...

Veja a letra completa da música Berserkr


2. Bialy Duch Pokolenia

W imiê przetrwania najczystszej rasy; W górê wznosimy wojenny miecz; Bedziemy walczyæ tak jak przed laty; Z wszystkim co brudne, z wszystkim co z³e; Rasa tylko jedna, ktora mo¿e istnieæ tu; Duma tej z...

Veja a letra completa da música Bialy Duch Pokolenia


3. Dla Ojczystego Kraju

Najczystsza ziemio, inna spoœród innych ziem; Ojczysty kraju, dziœ jestem tu by chroniæ Ciê; W powodzi pragnieñ jedna tylko bliska sercu; Czy chwycisz szansê, czy pchniesz ten naród do zwyciêstwa? Ojc...

Veja a letra completa da música Dla Ojczystego Kraju


4. In Flames Of The Rising Power

In flames of the rising power; The struggle for blood and soil is reborn; For faith eternal and true, for race brave and proud; Cause the hope lays in the victory; In the brotherhood of swords; Crushi...

Veja a letra completa da música In Flames Of The Rising Power


5. In Storm And Glory

Among the roar of war; In bloody red the earth is bleeding; Battle-axe hollow moan; Carried by echo sounds like a storm; In skies the hammer sign; The gift of gods to stand in battle; After the enemy ...

Veja a letra completa da música In Storm And Glory


6. Maska Czerwonego Mordu

Sprzedaj± k³amstwa z fa³szywych ust; S± jak trucizna, któr± zaszczepia najgorszy wróg; W czas wielkich mordów, czerwonych dni; Ich t³uste d³onie topi³y wolno¶æ w ojczystej krwi; Lecz ¿aden z nich nie ...

Veja a letra completa da música Maska Czerwonego Mordu


7. Oblicza Zbrodni

Gdy umiera³, le¿¹c tutaj sam; Za ojczyznê, któr¹ kocha³ ponad ¿ycie; Widzia³ przysz³oœæ, która z³a by³a i pod³a; Chmury czarne wiatr ze wschodu goni³ z wolna; £zy pociek³y mu po twarzy poszarpanej; S³...

Veja a letra completa da música Oblicza Zbrodni


8. Ostatni Drakkar - Krzyz Splamil Twoj Honor

Zanim ostatni drakkar zniknš³ jak sen a mg³a spowi³a wielkš wodê; na rozwœcieczonym morzu piorunów trzask rozpoczš³ bitwê wœród ognistych fal; Zanim przedwiecznych drzew dope³ni³ siê czas siê czas; I ...

Veja a letra completa da música Ostatni Drakkar - Krzyz Splamil Twoj Honor


9. Perun

This god on the banners of his armies which are ready to die; He's hidden in the dark for so long; He's the father of all the tribes that risen from blood and soil; And were born here to stay; With hi...

Veja a letra completa da música Perun


10. Pieϖ Przywiana Przez Wiatr

Znów wiatr przywia³ tu pieœñ, która wróci³a po latach; Mój kraj spiewa j¹ dziœ, aryjska œwita powraca; Ten czas zwyciêstw i walk, sztandarów wzniesionych wiatrem; Dziœ znów budzi siê w nas, przynosi o...

Veja a letra completa da música Pieœñ Przywiana Przez Wiatr


11. Podnieœmy Siê!

Jedna myœl wiedzie nas przez drogi; Której nikt zniszczyæ nie jest w stanie; Naród nasz potrzebuje walki; Ludzi,którzy zapewni¹ jej przetrwanie; Tam,chciwe d³onie zaciskaj¹ siê; D³awi siê kraj gorzko ...

Veja a letra completa da música Podnieœmy Siê!


12. Pozory Wolno¶ci

Gdzie ziemia jest wci±¿ zielona choæ depta³ j± wrogi lud; S± s³owa jak - wolno¶æ - obce dla ludzi ¿yj±cych tu; Mieszana spo³eczno¶æ b³±dzi szukaj±c wci±¿ nowych dróg; Komuny sieæ bratobójcza rozbija w...

Veja a letra completa da música Pozory Wolno¶ci


13. Resistance In Blood

Following by one voice, And seeing all the naked truth; Entering violent way of storm; Where all the others are down; In freedom of the fearless souls; Which lays so deep inside of you; Understanding ...

Veja a letra completa da música Resistance In Blood


14. Stal Zemsty

Jeszcze nie czas na krwawy bunt; Zbyt ma³o jest nas tutaj dzisiaj; Choæ serca g³os porywa t³um; T³um,który bêdzie musia³ zgin¹æ,lecz wygraæ; Jeszcze nie czas by przelaæ krew; By zemsty stal zatopiæ w ...

Veja a letra completa da música Stal Zemsty


15. Time Of Purify

I'll loose so much when I'll let you stay here; For even a while; You made my holy land; Crushed by your feet, is a monster today; Through thousand of darkest years; Misled by your tricks it praised y...

Veja a letra completa da música Time Of Purify


16. Triumph Of The New Era

The will of creation still tells us to go; Crushing all weakness with no fear of death; Keeping the memories of the distant days; When honor was right as a cross is today; To laugh at the fall of the ...

Veja a letra completa da música Triumph Of The New Era


17. Twarda Wiara

Teraz cho? tutaj Ciebie nie ma; Wiatr wieje w stron? minionych dni; Chwil, które by?y najwa?niejsze; Chwil, które nios?y z sob? pogrom ?ydowskiej krwi; Zdradzony w?ród tak wielu ludzi; Którzy bez wiar...

Veja a letra completa da música Twarda Wiara


18. Voice Of Baltic

Waves of Baltic still sing their songs; While nobody hears it today; The memories of ancient times; While so close every day; About these lords as strong gas a steel; They ashamed of betrayal and harm...

Veja a letra completa da música Voice Of Baltic


19. W Dzien Triumfu

W dzieñ triumfu nad z³em podamy sobie d³onie; Nikt nie bêdzie ju¿ zagra¿a³ nam; Rasa aryjskich ziem obmyje siê z podstêpu; ¯ydów i wszystkich z³ych, pod³ych elementów; Dzieñ triumfu nadszed³ ju¿ ostat...

Veja a letra completa da música W Dzien Triumfu


20. W Dzieñ Triumfu Nad Z³em

W dzieñ triumfu nad z³em podamy sobie d³onie; Nikt nie bêdzie ju¿ zagra¿a³ nam; Rasa aryjskich ziem obmyje siê z podstêpu; ¯ydów i wszystkich z³ych,pod³ych elementów; Dzieñ triumfu nadszed³ ju¿ ostatn...

Veja a letra completa da música W Dzieñ Triumfu Nad Z³em


21. Waiting For The Beast

By raven's black wing the day has just awake; With fright, what the fate does it bring; In silence so painful consumed by the rage; We waited the crusader troops; This power that comes here is mightfu...

Veja a letra completa da música Waiting For The Beast


22. Walcz±c O Stracone

Gdy na ulicach znów p³omienie dadz± znak; By kres po³o¿yæ hañbie, która niszczy Bia³y ¦wiat; Z milionów serc ta sama prawda-gin±æ albo trwaæ; Ostatnie dni dla zdrajców, ostrza b³ysk, odwetu s³odki sma...

Veja a letra completa da música Walcz±c O Stracone


23. WiêŸ Z Ide

Je¿eli kiedys opadnê z si³ i bliski bêdê koñca; Gdy oddam ¿ycie dla swego narodu; Gdy œmieræ zabierze mnie z drogi zaboru; Wiedz,¿e walczy³em o cenn¹ ideê, Która mi swiêt¹ by³a; ¯e,po wsze czasy by³em...

Veja a letra completa da música WiêŸ Z Ide


24. Wiez Z Idea

Je¿eli kiedys opadnê z si³ i bliski bêdê koñca; Gdy oddam ¿ycie dla swego narodu; Gdy œmieræ zabierze mnie z drogi zaboru; Wiedz, ¿e walczy³em o cenn¹ ideê, Która mi swiêt¹ by³a; ¯e, po wsze czasy by³...

Veja a letra completa da música Wiez Z Idea


25. Wiêz Z Ideš

Je¿eli kiedys opadnê z si³ i bliski bêdê koñca; Gdy oddam ¿ycie dla swego narodu; Gdy œmieræ zabierze mnie z drogi zaboru; Wiedz,¿e walczy³em o cenn¹ ideê, Która mi swiêt¹ by³a; ¯e,po wsze czasy by³em...

Veja a letra completa da música Wiêz Z Ideš


26. Wind And Oblivion

The others will be covered by the mist of contempt; Just like they thrown away the altars of their forefathers in silent shame; Themselves, their children and their race sentenced for the lost; Your a...

Veja a letra completa da música Wind And Oblivion


27. Zdradzona Ziemia

Smutn¹ masz dzisiaj twarz; Twoje oczy ³zawi¹, mocno tak; Brak Ci si³, tak potrzebnych dziœ; Wszyscy opuœcili Ciê, pozostawiaj¹c sprzedan¹ na dnie; Jeszcze raz tracisz wiarê; W lepszy dzieñ, który mia³...

Veja a letra completa da música Zdradzona Ziemia


28. Znak Orla

Za tym g³osem, który krzyczy w imiê chwa³y; Dziœ idziemy by zdobywaæ tamte ziemie; Które kiedyœ obce rêce nam zabra³y; Które pamietaj¹ czasy naszej si³y; Znak Or³a potêgi symbol prowadzi nas; Mieczem ...

Veja a letra completa da música Znak Orla


29. Znak Or³a

Za tym g³osem,który krzyczy w imiê chwa³y; Dziœ idziemy by zdobywaæ tamte ziemie; Które kiedyœ obce rêce nam zabra³y; Które pamietaj¹ czasy naszej si³y; Znak Or³a potêgi symbol prowadzi nas; Mieczem i...

Veja a letra completa da música Znak Or³a


30. Zolnierz Polnocy - Nordland

Potrzeba ci du¿o si³ i ciê¿ki ducha hart; By, przetrwaæ idšce dni i wygraæ najwiêkszš z walk; Tu trwa³eœ jak stary g³az, z rodzinš od wielu lat; A teraz zagra¿a ci wyzwanie przeciwko krwi; Nigdy nie z...

Veja a letra completa da música Zolnierz Polnocy - Nordland


Amazon Music Unlimited