Herjalf

Herjalf - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "h"

Conheça as 10 letras de músicas de Herjalf cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. Ecstasy

We are here; We are breathing with the evening mist; We are here; And darkness is spreading her wings; In the passion of love; We call our hidden dreams; In the passion of love; Tempting to be realize...

Veja a letra completa da música Ecstasy


2. Forgotten

Pages of old books; Blew out forever; Lost like their secrets... Forgotten God, Forgotten hero; Forgotten song; Of the greatest artist; Like the dust; All of them have disappeared; From the remembranc...

Veja a letra completa da música Forgotten


3. Iduna

Wieczne ¿ycie, M³odoœæ , Si³a; Jab³oñ nieœmiertelnoœci, boskoœæ która nieprzemija; Z oczu Iduny bije srogoœæ; Asgard jest krain¹ bogów, OdejdŸ st¹d nim nasza moc zniszczy ciê; Oto stojê u wrót mojego ...

Veja a letra completa da música Iduna


4. Mrozem Uœpiona

Lasy œniegiem okryte, lodem skute jeziora; Kraina mrozem uœpiona trwa; A wicher gna poprzez fiordy; W górê - ku szczytom... ...Czekaj¹c na ¿agle statków, Wyruszaj¹cych na wiking... A on czeka na czas ...

Veja a letra completa da música Mrozem Uœpiona


5. Northern Wind

Northern Wind from Mountain of Doom; Came to this world ages ago; Born of the roots, oaken old roots; To make man's heart grow strong; Viking boats have gone; Against the whole world; Towards the unkn...

Veja a letra completa da música Northern Wind


6. Ogieñ Odprowadza Ciê

W chwale odchodzisz, a ogieñ odprowadza ciê w ostatni rejs; Pieœni pochwalne odœpiewuj¹ topory; Abyœ w naszej pamiêci pozosta³ na wieki; W mrocznym królestwie Hel zamknê³a ciê; Mój gorzki p³acz nie od...

Veja a letra completa da música Ogieñ Odprowadza Ciê


7. Stary Smok

Wsród tajemnic starych dziejów; Przez ptaszyska ukazanych; Posród drzew w najwy¿szym lesie; Posród ska³ w najwy¿szych górach; ¯y³a dusza na pohybel bêd¹c ludzkiej; Trwa³ samotnoœæ poprzez wieki; A¿ ro...

Veja a letra completa da música Stary Smok


8. Ta Chwila

Na pustyni najg³êbszych pragnieñ; Zapieczêtowanych wyobraŸni¹; Karmisz mnie czarodziejskimi opowieœciami; Kusisz obietnic¹ spe³nienia; Karmisz mnie czarodziejskimi opowieœciami; Rzucaj¹c zaklêcia... K...

Veja a letra completa da música Ta Chwila


9. Thorgil

Wicher przeszywa³ ich cia³a gdy ogniem trawili koœcio³y. Na czele hordy sta³ Einar. Wielki Einar; Z radoœci¹ i dum¹ narodzin nie straszny wydawa³ siê los. Gdy na spotkanie z synem gna³; To on ! ... Ln...

Veja a letra completa da música Thorgil


10. Towards The Fate

Floating within the clouds; ...Flight towards the fate... Imagination follows its way; As the river of ancient tales; The land of colours - so many colours; In a web of crystal tears... Judgement's be...

Veja a letra completa da música Towards The Fate


Amazon Music Unlimited