Flora MacNeil

Flora MacNeil - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "f"

Conheça as 25 letras de músicas de Flora MacNeil cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. A Bhradag Dhubh

A bhradag dhubh; O hi o hu; A bhrist na glasan; O hao ri hao o ho; Fa liu o ho o hi o hu; Mi ort; O hi o hu; An dubh-chapull; O hao ri hao o ho; Fa liu o ho o hi o hu; Riamh; O hi o hu; Ach barraidh b...

Veja a letra completa da música A Bhradag Dhubh


2. A Mhairead Og

A Mhairead òg, 's tu rinn mo leon; Gur cailean bhòidheach lurach thu; Gur guirme do sùil a' mhadainn chiùin; An dearc air chùl nan duilleagan; Gur guirme do sùil a' mhadainn chiùin; An dearc air chùl ...

Veja a letra completa da música A Mhairead Og


3. A' Bhean Iadach

A bhean ud thall hug o; Cois na tràghad hug o; Sìn do chas dhomh haoiri horo; Sìn do làmh dhomh hug o; Sìn do chas dhom hug o; Sìn do làmh dhomh hug o; Fiach an dèan mi haoiri horo; Buille snàmh dheth...

Veja a letra completa da música A' Bhean Iadach


4. Alasdair Oig 'Ic 'Ic Neacail

Hillin o o hi ho ro; Hillin o o hi ho ro; Na hullairin o ho hi o ro ho; B'fheàrr leam fhìn gum beirinn mac dhuit; Còignear no sianar no seachdnar; 'S thogainn suas ar bharra bas iad; Air mo ghualainn ...

Veja a letra completa da música Alasdair Oig 'Ic 'Ic Neacail


5. An Fhideag Airgid

Ho ro hu a hu il o; Hi ri hu o, hi ri hu o; Mac mo righ air tighinn a dh'Alba; Air lang mhor air bharr na fairge; Air long riomhach nam ball airgid; Tearlach og nan gorm shuil mealach; Failte, failte ...

Veja a letra completa da música An Fhideag Airgid


6. Bheir Mi Sgriob do Thobar Mhoire

Bheir mi sgriob do Thobar Mhoire; Far a bheil mo ghaol an comann; E o hi urabho o hi u; E o hao ri ri; E o hao ri sna bho hu o; E o hi urabho o hi u; Far a bheil mo ghaol an comann; Luchd nan leadan '...

Veja a letra completa da música Bheir Mi Sgriob do Thobar Mhoire


7. Cha B'e Direadh a' Bhruthaich

Cha b'e dìreadh a' bhruthaich; Dh'fhàg mo shiubhal gun treòir; Na teas ri là gréineadh; Nuair a dh'éireadh I oirnn; Na teas ri là gréineadh; Nuair a dh'éireadh I oirnn; Gu bheil moill' air mo léirsinn...

Veja a letra completa da música Cha B'e Direadh a' Bhruthaich


8. Chan e Caoidh Mhic Shiridh

Chan e caoidh Mhic Shiridh; Dh'fhàg an dil' air mo ghruaidh; Sèist; Hu o ro hu o; Ho ro o hi o hi o; Hu o ro hu o; Chan e caoidh mo leannain; Ged a dh'fhanadh e bhuam; Ach a'caoidh mo bhràthair; Chaid...

Veja a letra completa da música Chan e Caoidh Mhic Shiridh


9. Craobh Nan Ubhal

Sèist; O chraobh nan ubhal, o; Craobh nan ubhal, geug nan abhull; O chraobh nan ubhal, o; Aithnich fhéin a'chraobh tha leamsa; Chraobh as mùtha 's as mìlse ùbhlan; Chraobh nan ubhal, gu robh Dia leat;...

Veja a letra completa da música Craobh Nan Ubhal


10. Faca Sibh Raghnall na Ailein?

Faca sibh raghaill na ailein? Ro hol ill eo, ro hol ill eo; Na idir iain og mo leannan? Laoidh leo ho ro trom o ro cho fair ail ill eo; Na idir iain og mo leannan? Ro hol ill eo, ro hol ill eo; Stiuir...

Veja a letra completa da música Faca Sibh Raghnall na Ailein?


11. Fhir An Leadain Thlàth

Fhir an leadain thlàth; Dh'fhàg thu mi fo bhròn; Fhìr chùl dualaich chleachdaich; 'S bòidhche snuadh ri fhaicinn; Tha do ghaol an tasgaich; 'N seòmar glaist' nam fheòil; Fhìr an leadain chraobhaich; B...

Veja a letra completa da música Fhir An Leadain Thlàth


12. Gaol Ise Gaol I

Eo hao o hao o; Hao ri ri o hu o; Ro ho i o hi o; Gaol air Anna ni' n Nill; Mi dualach mi donn; Mi mar chuthaig an coill'; Mi ma smeòrach an craoibh; Mi gu biorshuileach binn; Mi torrach mi trom; Chan...

Veja a letra completa da música Gaol Ise Gaol I


13. Gur Muladach Sgith Mi

Gur muladach sgith mi; 'S mi leam fhin an tir aineoil; Anns na h-eileine Diurach; 'S mor mo dhuil ri dhol thairis, hai o; Anns na h-eileine Diurach; 'S mor mo dhuil ri dhol thairis; Mi gun phiuthar gu...

Veja a letra completa da música Gur Muladach Sgith Mi


14. Mile Marbh-Phaig Air a' Ghaol

Mile marbhaisg air a' ghaol; O hi ri, ri ri ri u; Asam fhin a thug e chlaoidh; O hi u a, o hug o; O hi u a, o hi u; Haoiri u ha, ho hug o; Asam fhin a thug e chlaoidh; O hi ri, ri ri ri u; Sgoilt' mo ...

Veja a letra completa da música Mile Marbh-Phaig Air a' Ghaol


15. Mo Bhean Chomain

Gur tu mo bhean chomain; A chagair 's a ghaoil; Bha dualchas ud againn; Bhith gu h-amaideach faoin; Cha b'fhada leam seachdain; A bhith 'n taice ri m' ghaol; 'S mi nach iarradh de leaba; A bhith again...

Veja a letra completa da música Mo Bhean Chomain


16. Mo Dhòmhnullan Fhèin

Nuair chruinncheas an òigridh; Gu mire 's gu sòlas; Bidh mise nam ònar; An seòmar gun ghleus; A' cuimhneachadh còmhradh; A fhleasgaich a leòn mi; 's an gaol thug mi òg; Do mo dhòmhnullan fhèin; Bidh m...

Veja a letra completa da música Mo Dhòmhnullan Fhèin


17. Mo Run Geal Og

Och a Thearlaich og Stiubhart; 'Se do chuis rinn mo leireadh; Thug thu 'uam gach ni bh'agam; Ann an cogadh 'nad aobhar; Cha chrodh is cha chaoraich; Tha mi 'caoidh ach mo cheile; O'n la dh'fhag e mi '...

Veja a letra completa da música Mo Run Geal Og


18. Nach Gòrach Mi Gad Chaoineadh

Nach gòrach mi gad' chaoineadh; 'S nach caoineadh tu mi; Ro ghòrach thug mi gaol dhuit; 'Gu faod thu bhith ga'm dhìth; Ma thug fear eile bhuam thu; Gur truagh a bhios mi; O b'fheàrr a bhith 's an uaig...

Veja a letra completa da música Nach Gòrach Mi Gad Chaoineadh


19. Nighean Donn Nan Gobhar

Ho mo nighean donn nan gobhar; Ho mo nighean donn nan gobhar; 'S trom ìnntinneach mi nad dhèidh; 'S bòidheach seaghach mo nighean donn; Ho mo nighean donn nan gobhar; Nighean donn is àille sealladh; '...

Veja a letra completa da música Nighean Donn Nan Gobhar


20. Nuair a Ràinig Mi'm Baile

Nuair a ràinig mi'm bhaile; Cha robh aighear na ceòl ann; Na hua ho hua ho; Mo nighean donn bhòidheach; Na hua ho hua ho; Bha na mnathan ri fuaigheal; 'S bha na maighdeannan brònach; Bha mo chraobh fh...

Veja a letra completa da música Nuair a Ràinig Mi'm Baile


21. Seathan Mac Rìgh Eireann

Hu ru o na hi ho ro; Hu ru o na hi ho ro; Tha seathan na diugh na mharbhan; Na hi ho ro hug o ro; Tha seathan na diugh na mharbhan; Hu ru o na hi ho ro; Sgeul is olc le fearaibh alba; Na hi ho ro hug ...

Veja a letra completa da música Seathan Mac Rìgh Eireann


22. Seinn o Ho Ro Seinn

Seinn o ho rò; Seinn o ho rò leannain; Seinn o ho rò seinn; Gur e mise tha fo mhì-ghean; 'S mi leam fhìn an tìr m'aineoil; Mi gun phiuthar, gun bhràthair; 'Se bu leaba dhuinn luachair; 'S e bu chluasa...

Veja a letra completa da música Seinn o Ho Ro Seinn


23. Siuthadaibh a Mhnathan

Air fair all ill o hao ri ri o; Siuthadaibh, siuthadaibh a mhnathan; Ho i hu o; Air fair all ill o hao ri ri o; Luadhaibh athaiseach leam; Ho i hu o; Air fair all ill o hao ri ri o; Tha sinne seo ceat...

Veja a letra completa da música Siuthadaibh a Mhnathan


24. Thig Tri Nithean Gun Iarraidh

Thig trì nithean gun iarraidh; An t-eagal, an t-eudach, 's an gaol; 'S gur beag a' chùis mhasluidh; Ged ghlacadh leo mis' air a h-aon; 'S a liuthad bean uasal; A fhuaradh 'sa chiont an robh mi; A thug...

Veja a letra completa da música Thig Tri Nithean Gun Iarraidh


25. Toiseach na Tràghad

'S olc an obair; Aig teachdairean cadail; Hu ru agus hullirinn o ho ro; Bean òg a' chuil chleadhdaich; Aig baile ga càradh; Ho ro ho aig toiseach na tràghad; Bean òg a' chuil chleadhdaich; Aig baile g...

Veja a letra completa da música Toiseach na Tràghad


Flora MacNeil Amazon Music Unlimited