Farba

Farba - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "f"

Conheça as 15 letras de músicas de Farba cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. A Ja Bêdê Twym Anio³em

Œpij, zamnikj oczy œnij, œnij; Œpij, zamknij oczy œnij, œnij. ; A ja bêdê twym anio³em, Tw¹ radoœci¹, smutkiem ¿alem. Bêdê gwiazd¹ na twym niebie, Bêdê zawsze obok ciebie / 2; Jak wyt³umaczyæ tobie ma...

Veja a letra completa da música A Ja Bêdê Twym Anio³em


2. Bêdê Gdzieœ

Szary œwiat, gdy brak w nich barw, nadziei brak. P³acze œwiat, gdy ludzki gniew znów rodzi strach; Pójdê gdzieœ, gdzie nie ma ³ez, by nie baæ siê, tam wolnoœæ jest; Pójdê gdzieœ, gdzie ptaków œpiew, t...

Veja a letra completa da música Bêdê Gdzieœ


3. Bo Ja Mam Ciebie

Uuuuuuu; ¯ycie pêdzi do; przodu bez postoju; na sen zostawiaj¹c; marzenia w morzu; gorzkich ³ez niema; czasu na mi³oœæ; zawsze musisz gdzieœ; biec ludzkie cienie; bez twarzy jak okrêty; we mgle. W ci¹...

Veja a letra completa da música Bo Ja Mam Ciebie


4. Do Ciebie

Znasz dobrze to uczucie, gdy ju¿ nic nie cieszy Ciê, gdy roœnie w Tobie gniew. Znasz dobrze to uczucie, gdy czujesz, ¿e ¿ycie traci sens. ; Zatrzymaj siê i pomyœl, ¿e nie jesteœ sam; i nie musisz siê ...

Veja a letra completa da música Do Ciebie


5. Ko³ysanka

Œpij, zamknij oczy œnij ,œnij. Œpij i zamknij oczy œnij, œnij. ; A ja bêde Twym anio³em, Tw¹ radoœci¹, smutkiem, ¿alem, bêde gwizd¹ na twym niebie, bede zawsze obok ciebie /(x2); Jak wyt³umaczyæ Tobie...

Veja a letra completa da música Ko³ysanka


6. Ksi¹¿e

Mówi³, ¿e nie ma po co ¿yæ; T³umaczy³ siê, ¿e nie ma nic; Bo straci³ dom i m³odzieñcze sny; Nie mia³ si³y by opanowaæ ³zy; Kolejny dzieñ nie cieszy³ Go; I nie czeka³ na pierwszy promyk s³oñca; Nie uœm...

Veja a letra completa da música Ksi¹¿e


7. Nie Mów Mi, ¿e

Nie planowa³am tego, nie mia³o tak byæ, Mieliœmy spêdziæ razem tylko kilka chwil, A teraz nie potrafiê bez Ciebie ¿yæ, Ka¿dy dotyk Twój uzale¿nia mnie; Bo nic nie trwa wiecznie, dobrze wiem; wszystko ...

Veja a letra completa da música Nie Mów Mi, ¿e


8. Niebo Bez Ciebie

A ja, Ja bez ciebie jak na pustyni kwiat; Stoje sama w deszczu u nieba bram; Gdzie jesteœ? Bo ty; W swoich oczach wszystkie moje masz sny; Zgubi³eœ okres smutków mych... g³êboko; A ja, Ja bez ciebie n...

Veja a letra completa da música Niebo Bez Ciebie


9. Nigdy Wiecej

Tak siê bojê co siê stanie kiedy ty; przestaniesz ze mn¹ spêdzaæ swoje dni; Gdy powiesz mi ¿e znasz ju¿ ka¿dy mój gest; po tylu latach powiesz ju¿ nie kocham ciê...nieee; Czas wszystko zmienia ka¿dy t...

Veja a letra completa da música Nigdy Wiecej


10. Ok³ama³eœ Mnie

Przyznam siê ¿e ju¿ wiem jaki naprawdê jesteœ; Tak ju¿ wiem, Nie potrafisz obdarzyæ mi³oœci¹ siebie, Ani mnie! Przyznam siê ¿e wiedzia³am o jej istnieniu, Dawno ju¿! Pozwoli³am ¿ebyœ myœla³ ze ja nic ...

Veja a letra completa da música Ok³ama³eœ Mnie


11. Oszukaæ Czas

Szary œwiat gdy brak w nim barw, nadziei brak; p³acze œwiat gdy ludzki gniew znów rodzi strach; pójde gdzieœ gdzie nie ma ³ez by nie baæ siê tam wolnoœæ jest; pójde gdzieœ gdzie ptaków œpiew tam znajd...

Veja a letra completa da música Oszukaæ Czas


12. Rozkosz

Dla ciebie (2x) zostañ tak kocham ciê nie otchoæ nie zostawiaj mnie nie po to da³am ci swój œwiat byœ otru³ go i serce skrad³ p³omieñ niech p³onie w nas nie pozwól aby kiedyœ zgas³ daj wszystko albo n...

Veja a letra completa da música Rozkosz


13. Tylko B¹dŸ

Nie potrzebuje s³ów, wystaczy dotyk ust, tylko b¹dŸ; Kuszenie twoich r¹k, splecionych palców kr¹g, tylko b¹dŸ; Niech noc ukryje nas, zatrzyma w miejscy czas, tylko b¹dŸ; Muzyka cicho gra, jej ech nies...

Veja a letra completa da música Tylko B¹dŸ


14. W Strugach Deszczu

W strugach deszczu; rozp³ywam siê, usta dr¿¹ i czujê lêk, po mej twarzy wolno tak; toczy siê kolejna ³za, w strugach deszczu; moknie te¿ fotografia ta w d³oni mej, wszystko to co zosta³o mi z tamtych ...

Veja a letra completa da música W Strugach Deszczu


15. Wszystko Wokó³ Siê Zmienia

Wszystko wokó³ siê zmienia, nawet Ty; Nasze wspólne marzenia to my; Ma³e i du¿e problemy – prze¿yjemy; To nic dla nas; Razem wszystko przetrwamy; Nawet z³e dni; Ref:; Chcê tu zostaæ i zawsze z Tob¹ by...

Veja a letra completa da música Wszystko Wokó³ Siê Zmienia


Farba Amazon Music Unlimited