Capercaillie

Capercaillie - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "c"

Conheça as 82 letras de músicas de Capercaillie cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. A Nighean Donn' S Toigh Leam Thu

A nigh'n donn 's toigh leam thu, 's ho ro 's e mo roghainn thu, 'S a nigh'n donn 's toigh leam thu, thaghainn thu air bhoichead. ; Nuair sheasadh tu air urlar dhannsadh to gu luth-mhor; 'S ged bhithin...

Veja a letra completa da música A Nighean Donn' S Toigh Leam Thu


2. Aignish

An ciaradh m'fheasgair 's mo bheath' air claoidh; Mo rosg air dunadh 's a' bhas gun chli. Stiuir cu; s' an lar leam gu Eilean ciatach; Gu Aignish sgiamhach far an d'a; aich mi. ; An sin gun cairich si...

Veja a letra completa da música Aignish


3. Ailein Duinn

Gura mise tha fo eislean; Moch sa mhaduinn is mi g'eirigh; O hi shiubhlainn leat, Hi ri bho, ho rinn o ho; Ailein Duinn, o hi shiubhlainn leat; Ma 's'en cluasag dhuit a ghaineanih; Ma 'se leabaidh dhu...

Veja a letra completa da música Ailein Duinn


4. Air Failinn Eilinn Oro U

Air failinn eilinn oro u; Hiri liu; Nam b'fhearr leaf mi; Air failinn eilinn oro u. M'endail air do shuilean donna; 'S doruinneach a dh' fhag thu mi. 'S mis' a dh' aithnicheadh air do shuil; Gur amn a...

Veja a letra completa da música Air Failinn Eilinn Oro U


5. Alasdair Mhic Cholla Ghasda

Alasdair Mhic o ho; Cholla Ghasda; As do laimh-s' gun o ho; Earbainn tapaidh trom eile; Chall eile bho chall a ho ro; Chall eile bho chall a ho ro; Chall eile huraibh i chall a ho ro; 'S haoi o ho tro...

Veja a letra completa da música Alasdair Mhic Cholla Ghasda


6. Am Buachaile Ban

Och, ochan a Righ gura timn an galair an gradh! Chan eil neach air am bi nach saoil gura seach dainn gach la, Gunn bhrist e mo chridh 's gun sgaoil e cuislean mo shlaint; Bhith 'g amharc ad dheidh, a ...

Veja a letra completa da música Am Buachaile Ban


7. Am Mur Gorm

Mur b'e thusa bhiiodh an Cuilithionn; 'na mhur eagarra gorm; ag crioslachadh le bhalla-criche; na tha 'nam chridhe borb; Mur b'e thusa bhiodh a' ghaineamh; tha'n Talasgar dumhail geal; 'na clar biothb...

Veja a letra completa da música Am Mur Gorm


8. An Ataireachd Ard

An ataireachd bhuan, cluinn fuaim na h-ataireachd a; d; Tha torann a chuain mar chualas leamsa 'nam phaisd, Gun mhuthadh gun truas, a' sluaisreadh gainneamh na tragh's; An ataireachd bhuan, cluinn fua...

Veja a letra completa da música An Ataireachd Ard


9. An Eala Bhan

Gur duilich leam mar tha mi; 'S mo chridhe 'n sas aig bron; Bhon an uair a dh'fhag mi; Beanntan ard a' cheo; Gleanntannan a'mhanrain; Nan loch, nam bagh 's nan srom; 'S an eala bhan tha tamh ann; Gach...

Veja a letra completa da música An Eala Bhan


10. An Rhibhin Donn

Ochoin a ri, 'si mo rhibhin donn, Dh 'fhag mi fo mhi-ghean 'us m'inntinn trom! Gur e a boichead a rinn mo leonadh, 'S cha bhi bed gun mo rhibhin donn. ; Is truagh an drasda nach robh mi 'm bhard; A gh...

Veja a letra completa da música An Rhibhin Donn


11. An T-iarla Diurach

Ma's ann 'gam mhealladh, a ghaoil, a bha thu, Ma's ann 'gam mhealladh as deigh do gheallaidh, 'Se luaidh do mholaidh ni mi gu brath, Ma's ann 'gam mhealladh, a ghaoil, a bha thu. ; Righ! gur mise tha ...

Veja a letra completa da música An T-iarla Diurach


12. Aodann Srath Bhain

S mi ri imeachd nam aonar anns an og-mhadaim Mhaigh; Feadh leantaichean uaine mar fhear-fuadain gun sta h, nuair a chunnaic mi a' ghruagach an taobh shuas dhiom a'tamh; 's i ri nigh' a culd aodaich ma...

Veja a letra completa da música Aodann Srath Bhain


13. At The End Of The Night

Is your love a river; of no respite? Will it carry me; from the desert to the sea; at the end of the night; when my heart is broken; when my dreams are ragged and trite; when I fall too far; wil you b...

Veja a letra completa da música At The End Of The Night


14. Beautiful Wasteland

It rarely makes the news today, the place where I was born; They called it a wasteland, a wilderness gone wrong; Where the twisted trees have fallen, the branches stripped and bare; In the silence of ...

Veja a letra completa da música Beautiful Wasteland


15. Bithidh Fionnladh Aig Innearach

Bithidh Fionnladh aig innearach; Bithidh Fionnladh aig innearach; Bithidh Fionnladh le 'bhriogais odhar; A 'cur fodh na h-innearach; Bho Thulaichean gu Bealaichean; 'S bho Bhealaichean gu Tulaichean; ...

Veja a letra completa da música Bithidh Fionnladh Aig Innearach


16. Bonaparte

O gu sunndach mi air m' astar, Falbh gu siubhlach le bheag airtneul, Do a chomhrag ri Bonaparte, 'S e bha bagairt air Righ deors'. Illean chridheil, bitheamaid sunndach, Seasaibh onoir ur duthcha, Fha...

Veja a letra completa da música Bonaparte


17. Both Sides The Tweed

What's the spring breathing jasmine and rose; What's the summer with all its gay train; What's the splendour of autumn to those; Who've bartered their freedom for gain. ; Let the love of our land's sa...

Veja a letra completa da música Both Sides The Tweed


18. Breisleach

Chaidh mi 'n-de/ dhan choile chailtainn; shireadh chno han airson bladh; ach 's e bh'air a h-ulle geug ach; d'aodan-sa gam thriall. chaidh mi 'n-de/ gu traigh a'mhaoraich; lo; de choilleagan a bhuain;...

Veja a letra completa da música Breisleach


19. Calbharaigh

Chaneil mo shul air Calbharaigh; no air Bethlehem an aigh; ach air cuil ghrod an Glaschu; far a bheil an lobhadh fas; agus air seomar an Duneidin; seomar bochdain is craidh; far a bheil an aoghainn cr...

Veja a letra completa da música Calbharaigh


20. Chisholm Lament

An ataireachd bhuan, cluinn fuaim na h-ataireachd ard; Tha torann a chuain mar chualas leamsa 'nam phaisd, Gun mhuthadh gun truas, a' sluaisreadh gainneamh na tragh's; An ataireachd bhuan, cluinn fuai...

Veja a letra completa da música Chisholm Lament


21. Claire In Heaven

I was no more three days old; too young to speak too young to count my toes; I think of fields where I might run; this moral twilight I've been plucked from; Up here we have no goals; You tear your he...

Veja a letra completa da música Claire In Heaven


22. Co Ni Mire Rium

Co ni mire rium, O hoireann o; Co ni mire rium, hu hoireann o; Co ni mire rium; Co ni sugradh, co ni cinnealtas, o hoireann o; Co ni a, mur dian na gillean a, o hoireann o; Latha dhomh 's mi falbh 'sn...

Veja a letra completa da música Co Ni Mire Rium


23. Coisich A Ruin

Coisich, a ruin, hu il oro, cum do ghealladh rium, o hi ibh o;; beir soraidh bhuam, hu il oro, dha n Hearadh, boch oraino o; Beir soraidh bhuam; dha na Hearadh-; gu Seon Caimbeul; donn mo leannan-; gu...

Veja a letra completa da música Coisich A Ruin


24. Colum Cille's Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh

Fili, fili, fili ro;; Fili, fili, fili ro;; Fili, fili, fili ro;; 'S cian nan cian bho dh'ghg mi Ledhas. ; 'S fhada learn an oidche gheamhraidh, 'S fhada 's fhada 's fhada learn i; 'S nach fhaic mi ac...

Veja a letra completa da música Colum Cille's Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh


25. Crime Of Passion

With a crime of passion lie those dreams of yesterday; Broken like the snows of January; Silence will fall on those masters of shame; When the family garden wakes to Spring again; Under the moon and o...

Veja a letra completa da música Crime Of Passion


26. Crooked Mountain

The woman who read my palm today was a friend of the pessimistic; In a square at the edge of town was my fortune laid to bear; She said climb that rocky mountain where the sun will rise to kiss you; a...

Veja a letra completa da música Crooked Mountain


27. Cumha do Dh'uilleam Soisal

Och! a Thearlaich Og Stiubhart; 'se do chuis rinn mo leireadh; Thug thu uam gach ni bh'agam; Ann an cogadh a'd aobhar; Cha chrodh is cha chairdean; Rinn mo chhradh ach mo cheile; O'n la dh'fhag thu m'...

Veja a letra completa da música Cumha do Dh'uilleam Soisal


28. Dean Cadalan Samhach A Chuilean Mo Ruin

Gur ann an America tha sinn an drasd', Fo dhubhar no coille, nach teirig gu bra h. 'N uair dh'fhalbhas an dulachd 's a thionndaidh's; am bla hs. Bithidh cnothan, bidh uhlan 's bithidh an; siucar a' f...

Veja a letra completa da música Dean Cadalan Samhach A Chuilean Mo Ruin


29. Dean Saor An Spio Rad

Day by day the haze of city lingers; burning these hills of stolen liberty; O tir, tir mo run, O tir, tir mo chridhe; One day we'll find a young pretender; Kindle the fire of Gaeldoni's legacy; O tir,...

Veja a letra completa da música Dean Saor An Spio Rad


30. Early Morning Grey

I'm driving through the open roads of hometown; The Junipers are swaying again; It's barely 5 o'clock and sunlight's on the loch; and nothing's wrong, no nothing's wrong; I've been working day and nig...

Veja a letra completa da música Early Morning Grey


31. Eilean A'cheo

Ged tha mo cheann air liathadh, Le deuchainnean is bron, Is grian mo leth-cheud bliadhna; Air ciaradh fo na neoil;; Tha m' aigne air an lionadh; Le iarrtas tha ro mhor, A dh'fhaicinn Eilean Sgiathach;...

Veja a letra completa da música Eilean A'cheo


32. Evangeline

Evangeline; Evangeline; The angel of morning is here; Though the summer is over; and we're all a little older; we'll get by; Evangeline; Angel of morning cleave to me. ; Evangeline; Evangeline; The an...

Veja a letra completa da música Evangeline


33. Fear A'bha A

Fhir a' bha a, na ho ro eile; Fhir a' bha a, na ho ro eile; Fhir a' bha a, na ho ro eile; Mo shoraidh sla; leat 's gach ait an teid thu; 'S tric mi sealltainn o'n chnoc as airde; Dh'fheuch am faic mi ...

Veja a letra completa da música Fear A'bha A


34. Fear-allabain

'Stric tha thu 'g radh nach fhaigh thu cadal; E hoireann o ro, a bhi e ho; Mucht' mat a tha thu a' tamh a's a bhaile; Hao ribhi eile, o hi a bho; 'Smor tha an iondrainn a tha bhuat-sa; E hoireann o ro...

Veja a letra completa da música Fear-allabain


35. Fisherman's Dream

What happened to the fisherman's dream; When they rowed their last boat down; What happened to the dream of the fisherman; When they cast their last net round; What happened to the fisherman's love; W...

Veja a letra completa da música Fisherman's Dream


36. Four Stone Walls

We are born of ancient family; Living here all our days; And though we love our scenery; Wouldn't we just love somewhere to stay; It's an order of eviction; And I can't believe I'm seeing what I see; ...

Veja a letra completa da música Four Stone Walls


37. Gaol Troimh Aimsirean

Geamhradh air chul dhuinn 's funchd an Dubhlachd; Is gealladh earraich ris tighinn 'n ar smuain; Aimsir dochais dh' aois 's dh' oighridh; Agus aimsir solais a leigeil dheth suain; Fluran a' dusgadh bl...

Veja a letra completa da música Gaol Troimh Aimsirean


38. God's Alibi

Spring in Macedonia; The last clean pocket on a blood soaked coat; In a state of claustrophobia; waiting for the rain to wash it all out; Fear in their eyes, did the crucifix lie; Did the words of the...

Veja a letra completa da música God's Alibi


39. Grace And Pride

Water lapping round my knees; Golden sand beneath my feet; Would mean a lot to me; There's very little you can say; To make those feelings go away; Till you take me; There's nothing more that I prefer...

Veja a letra completa da música Grace And Pride


40. Heart Of The Highland

Let the dance begin; lock away the fine china; and kick up the old stone floor; Where the train divides; upon Lomondside; hear the echo from forest to shore; Sailing over deep water; and dancing on ai...

Veja a letra completa da música Heart Of The Highland


41. Hebridean Hale-bopp

O Ho Phirearaig; ; O ho Phirearaig, a' Phirearaig, a' Phirearaig; O ho Phirearaig ga prithig anns an Inn's; Phirearaig as ainmeile a bha riamh an Alba; Tha dubh is geal is dearg innt'; Is earball a, c...

Veja a letra completa da música Hebridean Hale-bopp


42. Hoireann O

Early I arose; I went out by the glen of branches; I came back by the glen of the flocks; I found the brown-haired girl still in bed; I folded her in my own plaid; And vowed that she need fear no harm...

Veja a letra completa da música Hoireann O


43. Hope Springs Eternal

To reach the constellations and pacify the world; It's all we ever wanted from this cavalcade of spoils; And faking this democracy and shaking hands as one; When all is said and all is done it doesn't...

Veja a letra completa da música Hope Springs Eternal


44. I Feel The Winter Night Long

Och! a Thearlaich Og Stiubhart; 'se do chuis rinn mo leireadh; Thug thu uam gach ni bh'agam; Ann an cogadh a'd aobhar; Cha chrodh is cha chairdean; Rinn mo chhradh ach mo cheile; O'n la dh'fhag thu m'...

Veja a letra completa da música I Feel The Winter Night Long


45. Iain Ghlinn' Cuaich

O Iain Ghlinn' Cuaich, fear do choltais cha dual da fas, Cul bachlach nan dual 's e gu camlubach suas gu bharr, 'S i do phearsa dheas ghrinn a dh'fhag mi cho tinn le gradh, 'S nach' eil cron ort ri in...

Veja a letra completa da música Iain Ghlinn' Cuaich


46. ille Dhuinn Chaidh Tu'm Dhith (in Exile)

'Ille dhuinn chaidh tu'm dhith; Slain gu'n till thu's gu'n ruig thu; Ille dhuinn chaidh tu'm dhith; Ille dhuinn a dh'fhalbh a Brogaich; Bidh mi bronach gu'n tig fios ort; Ille dhuinn an leadain dualai...

Veja a letra completa da música ille Dhuinn Chaidh Tu'm Dhith (in Exile)


47. M'ionam Air A' Ghille Bheag

M'ionam air a ghille bheag, Cuin a bheir e gun dhomh? Cuin a bheir e cot' agus cleoc as a' bhuth dhomh? M'ionam air a ghille bheag, Cuin a bheir e gun dhomh? Nuair dh'fhasas e laidir; 'S a dh'fhagas e...

Veja a letra completa da música M'ionam Air A' Ghille Bheag


48. Ma Theid Mise Tuilleadh A Leodhas Nam Cruimeag

Ma theid mise tuilleadh a Leodhas nam cruimeag, Ma theid mise tuilleadh a dh'innis nam laoch, Ma theid mi ri m'bheo dh'eilean Leodhais nam morbhe; Cha till mi ri 'm bheo as gun ordugh an ri gh. ; Mu d...

Veja a letra completa da música Ma Theid Mise Tuilleadh A Leodhas Nam Cruimeag


49. Maighdeanan Na H Airidh

Thug mi'n oidhche raoir 's mi bruadar; Mar ri nionagan na buaile; B'fhinealt uasal min na gruagaich; Seinn nan duanag anns an airidh; Thug mi'n oidhche raoir 'san airidh; Thug mi'n oidhche raoir 'san ...

Veja a letra completa da música Maighdeanan Na H Airidh


50. Mi Le M' Uilinn

Mi le m'uilinn air mo ghluin; "Smuladach mi deanamh dain; Shil mo shuil shuil nuair chaidh siuil; Ri croinn-ura chaol ard; Righ, "smo run-sa nam bard; Dearcam fhathast air mo ghaol; Coiseachd air slat...

Veja a letra completa da música Mi Le M' Uilinn


51. Milleadh Nam Braidhrean

I ri dhiu o ro hu o; I ri dhiu o ro eile; I ri dhiu o ro leannain; Se bu mhath leam bhith reidh riut; Bha am brathair a b'fhaisg ort; Dha do choimhead 's tu nad eiginn; 'S ann a direadh na bruthaich; ...

Veja a letra completa da música Milleadh Nam Braidhrean


52. Move On

Imagine a place where you don't need a name; and you don't need a licence to open your mind; It's a travelling circus of jokers and clowns; a movie picture that's one of its kind; and this place is th...

Veja a letra completa da música Move On


53. Nil Si 'i Gra

Nil se ach annuraidh o phos me; is ni fada liom la na blian; Nil duil i n'athas no i gceol agam; No aon sport a bhfaca no riamh; De luain a rinneadh an cleamhnas; sin blian is an oiche areir; Agus pai...

Veja a letra completa da música Nil Si 'i Gra


54. O Mo Dhuthaich

O mo dhuthaich' stu th'air m'aire; Uibhist chumhraidh ur anan gallan, Far a faighte na daoin' uaisle, Far 'm bu dual do Mha 'ic Ailein. ; Tir a' mhurain, tir an eorna; Tir 's am pailt a h-uile seorsa;...

Veja a letra completa da música O Mo Dhuthaich


55. Oh My Boatman

Oh boatman, na ho ro eile; Oh boatman, na ho ro eile; Oh boatman, na ho ro eile; My blessings with you wherever you go; Translation:; Often I look from the highest hill; Hoping to see the boatman; Wil...

Veja a letra completa da música Oh My Boatman


56. Rann Na Mo Na

La/ brea aoibhinn samhraidh 'gus me/ go tuirseach thath-lag; Ni/ raibh a fhios da/ laghadh ag duine ar bith an sce/al deas a tharla dom; 'Sme/ dui si/os an cosa/n beag gan smaoineamh ar mo bhealach; L...

Veja a letra completa da música Rann Na Mo Na


57. s Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh

Faili, faili, faili o/ ro;; Faili, faili, faili o/ ro;; Faili, faili, faili o/ ro;; 'S cian nan cian bho dh'ghag mi Leo/dhas. ; 'S fhada learn an oidche gheamhraidh, 'S fhada 's fhada 's fhada learn i...

Veja a letra completa da música s Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh


58. Sardinia

Bithidh Fionnladh Aig Innearach; ; Bithidh Fionnladh aig innearach; Bithidh Fionnladh aig innearach; Bithidh Fionnladh le 'bhriogais odhar; A 'cur fodh na h-innearach; Bho Thulaichean gu Bealaichean; ...

Veja a letra completa da música Sardinia


59. Servant To The Slave

Leaving for an unknown shore; with every breeze just like a sigh; the sea is deep with tears of those before; with feelings like the sea birds cry; It gently took me by the jand; across the ocean blue...

Veja a letra completa da música Servant To The Slave


60. Shelter

We're building a shelter; on the edge of mount Verona; It's a corrugated palace; with a tree lined avenue; If you're frightened of the future; and you're watching o'er your shoulder; If you're getting...

Veja a letra completa da música Shelter


61. Shieling Maids

Oh, my country you are on my mind; fresh, fragrant Uist of the saplings; Where the noble men are found; Who gave their hereditary allegiance to; 'Mac ic Ailein'; Land of bent grass, land of barley; La...

Veja a letra completa da música Shieling Maids


62. Skye Waulking Song

Seisd 1: Hi ri huraibhi o ho; Chuir m'athair mise dha'n taigh charraideach; Seisd 2: O hi a bho ro hu o ho; 'N oidhche sin a rinn e bhanais dhomh; Gur truagh a Righ nach b'e m'fhalairidh; M'an do bhri...

Veja a letra completa da música Skye Waulking Song


63. Sleep Softly My Darling Beloved

We are now in America; in the shade of the never-ending forest; When winter departs and warmth returns; nut, apples and sugar will grow. ; Bear my farewell and greeting the Kintail and its cattle, whe...

Veja a letra completa da música Sleep Softly My Darling Beloved


64. Soraidh Bhuam Gu Barraidh

Soraidh bhuam gu Barraidh; Eilean's maisich tha fo'n ghrein; Far an nic an robh mi sugradh; 's le sunna a ruith na spreidh; Gur lionmhor lus tha fas fa'n druchd; Is deallt air uir as dheidh; A' bheire...

Veja a letra completa da música Soraidh Bhuam Gu Barraidh


65. Stinging Rain

You paint me pictures that fade so fast; To try and fool me; You give me words that will never last; But you won't rule me; I shield my skin from the stinging rain; My eyes I cover; I walk across thes...

Veja a letra completa da música Stinging Rain


66. Sunday Morning

[DTTX]; I woke up yawnin'; And it's another Sunday mornin'; Mom's cooking on the stove; And you know where I'm goin' back to the park; Know we gonna stay till it get dark; Homey's cruisin they rides b...

Veja a letra completa da música Sunday Morning


67. The Blue Rampart

But for you the Cuillin would be; an exact and serrated blue rampart; girdling with its march-wall; all that is in my barbarous heart; But for you the sand; that is in Talisker compact and white; woul...

Veja a letra completa da música The Blue Rampart


68. The Dreaming Sea

The Dreaming Sea; flexes in the lilac light; and you're the moon and I'm the tide; cradle my head; kiss me like you wish me dead; breathe life into me; till I feel as though I'll never sleep again; to...

Veja a letra completa da música The Dreaming Sea


69. The High Swelling Of The Sea

Last night I was dreaming; of the girls of the cattle fold; Fine, noble, gentle girls they were; Singing songs on the shieling; I spent last night on the shieling; I spent last night on the shieling; ...

Veja a letra completa da música The High Swelling Of The Sea


70. The Miracle Of Being

Welcome Mother Nature; Welcome to your home; Welcome to the place you used to own; Decorations fading; The writing on the wall; Illusions of an era free for all; Your eyes will need a shelter; A shelt...

Veja a letra completa da música The Miracle Of Being


71. The Price Of Fire

I would know your face; In this wild enchanted place; Come to me and be still; And we'll dream of the wild horses; Running free with the wild horses; From my dream I awake; Just one wish I have to mak...

Veja a letra completa da música The Price Of Fire


72. The Tree

Crathadh d'aodaich a ghaoil; Thig thu'n taobh-sa mu Shamhainn; Crathadh d'aodaich a ghaoil; Thig thu ma bhios gaoth ann; Bith thu nad ruith air a' rathad; Bith thu nad ruith air a' rathad; Bith thu na...

Veja a letra completa da música The Tree


73. Tighinn Air A'mnuir An Fear A Phosas Mi

Theid thu null air an fhadhail ni thu sin; Thig thu nall air an fhadhail ni thu sin; Theid thu null air an fhadhail ni thu gruagach a thadhal, Far na dh'fhag thu do roghainn ni thu sin; O tha m'ulaidh...

Veja a letra completa da música Tighinn Air A'mnuir An Fear A Phosas Mi


74. To The Moon

The everlasting swelling, hear the sound of the high swelling; The roar of the sea is as was heard by me as a child; Without change, without pity, sweeping up the sand of the shore; The everlasting sw...

Veja a letra completa da música To The Moon


75. Tobermory

Bheir mi sgriob do Thobar Mhoire; Far a bheil mo ghaol an comann. E o hi urabho o hi u; E o hao ri ri; E o hao ri sna bho hu o; E o hi urabho o hi u. ; Far a bheil mo ghaol an comann; Luchd nan leadan...

Veja a letra completa da música Tobermory


76. Truth Calling

The words you wrote spilled like a poet's to the page, Your eyes lit up as lovers met across a stage, The warmth we saw in you came from deep within, But the tenderness we cling to was a blanket for y...

Veja a letra completa da música Truth Calling


77. Urnaigh A'bhan Thigreagh

M'aithair 'smo Dhai, deam Thus' ardion; Mi fhein 's mo naoidhean beagan mhios; Gur gann an t-uisg', 's gur gann an siol, Sinn creuchdach, acrach, brointe, piant'. ; 'Adhlaichte an-dingh mo luaidh; 'S ...

Veja a letra completa da música Urnaigh A'bhan Thigreagh


78. Waiting For The Wheel To Turn

Living in a place with time; Living in a place where reality is; Standing on a big broad line; Watching it all go by; Ah, but you're taking it all away; the music, the tongue and the old refrains; You...

Veja a letra completa da música Waiting For The Wheel To Turn


79. When You Return

When you return they'll see; My words are true; I went to the hazelwood yesterday; Seeking hazelnuts for food; But on every branch and twig; Was your pursuing face; I went to bed early last night; To ...

Veja a letra completa da música When You Return


80. Why Won't You Touch Me?

You come to my table, oh so down in the heart; You stay over iced margharita while other world can; fall apart; Now we can be happy to be who we are; But some things run deeper than you'll ever say; O...

Veja a letra completa da música Why Won't You Touch Me?


81. You

Man's illusions fill my mind, like a sacred flower I have to find; The changing seasons work their charm, clouding these times of calm; But only you can kiss the pain away; And only you can wish the r...

Veja a letra completa da música You


82. You Will Rise Again

Cold December dawn; The party's over and the thrill is gone; Tears are at your feet; They're running down the empty street; But I know for certain; Every time you fail; You will rise again; Above it a...

Veja a letra completa da música You Will Rise Again